Zadania WSZJK

Zadania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WIChiP 

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia wdrożony na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej zawiera procedury wewnętrzne obejmujące następujące działania: 

  • monitorowanie funkcjonowania Elastycznego Systemu Studiów oraz Systemu Akumulacji i Transferu Punktowego; 
  • kontrola i opieka nad procesem dydaktycznym przez hospitacje zajęć dydaktycznych i opiniowanie zajęć przez studentów; 
  • okresowy przegląd planów i programów studiów; 
  • monitorowanie systemu egzaminowania i procesu dyplomowania; 
  • rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej; 
  • zapewnienie odpowiednich warunków technicznych realizacji zajęć dydaktycznych; 
  • okresowa ocena działania Systemu i jego doskonalenie.