Stypendia, pomoc materialna

Lista rankingowa (OSTATECZNA) w semestrze 2024L

 

Wnioski stypendialne w semestrze 2024L

Wnioski o stypendium rektora, socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych należy składać od 19.02 do 04.03.2024r w dziekanacie studiów I stopnia (pok. 173, I piętro).

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 

Stypendia w roku akademickim 2023/2024

Aktualne informacje dotyczące świadczeń przysługujących Studentom Politechniki Warszawskiej, w tym Studentów WIChiP, wraz z edytowalnymi formularzami wszystkich wniosków o poszczególne kategorie stypendiów i innych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Biura Kanclerza od 19.09.2023 r.: 

>>>   Biuro Kanclerza   <<< 

 

Uwaga!
W roku akademickim 2023/2024 obowiązują następujące wytyczne dotyczące wniosków o świadczenia dla studentów PW ( Pismo Prorektora ds Studenckich z dn. 15-09-2023 (.pdf) )

  • termin składania wniosków o stypendia: do 16 października 2023r.
  • kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego od 1 października 2023r.: 1 294,40 
  • wysokości dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.: 5 549 zł (dochód roczny)

Tryb składania wniosków o stypendia obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

W wersji papierowej, w Dziekanacie I stopnia studiów (pok. 178), należy składać wnioski o przyznanie: 

  • stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości, 
  • stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne,
  • stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów. 

W wersji elektronicznej, z wykorzystaniem systemu USOS, należy składać wnioski o przyznanie: 

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
  • zapomogi. 

 

-------------------------------------------------------------

Postępowania odwoławcze 

Skierowanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej odwołania od decyzji WKS WIChiP należy składać w formie papierowej w Dziekanacie (p. 178). 

 

-------------------------------------------------------------

Poradnik stypendialny SSPW (edycja 2022)

Poradnik przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej udostępniony został na stronie internetowej Biura Kanclerza PW. 

 -------------------------------------------------------------

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest częścią Biura Spraw Studenckich i wypełnia jedną z misji Politechniki Warszawskiej, którą jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. Sekcja działa na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia oraz pomaga w dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadaniem Sekcji jest również kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz angażowanie się w działania zwiększające dostępność Politechniki Warszawskiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (BSS). 

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne (wyłącznie do celów informacyjnych): 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020