Osoby z niepełnosprawnościami

Jedną z misji Politechniki Warszawskiej jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. 

 

W Politechnice Warszawskiej działania na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia koordynuje Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami działająca w strukturach Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni- (BiSOU). Oferowana pomoc skupia się na dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami prosi pomoc w dotarciu do kształcących się na PW osób z niepełnosprawnościami. Korespondencję z Sekcją można nawiązać przez wypełnienie dokumentu RODO zawierającego zgodę na kontakt oraz zgodę na użycie danych do statystyk. Dokument powinien zostać wypełniony przez osoby (studenta/doktoranta/osobę kształcącą się na studiach podyplomowych), które chcą otrzymywać informacje o możliwych dostosowaniach w procesie kształcenia, dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wydarzeniach/kursach/szkoleniach. W przypadku wyrażenia zgody, zebrane dane posłużą również w celach statystycznych. 
Prosimy o przekazywanie wypełnionych formularzy do Dziekanatu Studiów I Stopnia (pok. 178) do Pani mgr Anny Lewczuk. 
Zachęcamy do tej formy kontaktu z Sekcją, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami często nie wiedzą o możliwości dostosowania procesu kształcenia do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia oraz o działaniach na rzecz tej grupy osób na Politechnice Warszawskiej. 

formularz RODO (.docx)

  

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej angażuje się w kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz w działania zwiększające dostępność infrastruktury Politechniki Warszawskiej dla wszystkich studentów i doktorantów. 

 

Odpowiedni sposób prowadzenia zajęć jest niezwykle ważny dla studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Dotychczasowe wymierne działania usprawniające funkcjonowanie budynku i terenu Wydziału oraz dostosowanie procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami obejmują: 

  • systematyczne dostosowywanie budynku do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, 
  • ogólnodostępny komputer w bibliotece wydziałowej wyposażony w klawiaturę z nakładką typu big keys
  • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (np. zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych, zmiana toku studiów), 
  • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz inne formy pomocy materialnej, 
  • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem, 
  • pracownicy dziekanatów służą pomocą w kontakcie z pracownikami Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami i wskazówkami w tym zakresie.

 

Studiowanie na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa 

 

Należy pamiętać, że szereg obowiązkowych zajęć laboratoryjnych objętych programem studiów wymaga w licznych przypadkach przemieszczania się po podestach, manualną obsługę aparatury i armatury podstawowej, do której dostęp jest w niektórych przypadkach mocno ograniczony i utrudniony oraz wymaga często siły fizycznej (np. regulacja pokrętłami zaworów). Realizacja tych zadań narzuca określoną sprawność fizyczną. Wykonywanie wielu ćwiczeń wymaga również odpowiedniej interakcji z osobą obsługującą, np. ciągły monitoring parametrów odczytywanych z urządzenia kontrolno-pomiarowego, które jest wyposażone w standardowy wyświetlacz i natychmiastowa reakcja w trakcie wykonywania zajęć jest często niezbędna. Instalacje laboratoryjne nie są wyposażone w syntezatory mowy, ani innego rodzaju udogodnienia umożliwiające pracę studentom niewidomym. 

 

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami:

dr inż. Kamil Wierzchowski

kamil.wierzchowski@pw.edu.pl

nr pok. 423 (IV piętro)

-------------------------------------------------------------

Więcej informacji dotyczących wsparcia studentów i doktorantów z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostępnych jest na stronach internetowych Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami Biura Spraw Studenckich PW:

www.bisou.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-osob-z-niepelnosprawnosciami