Płatności

Umorzenia płatności

Decyzja Dziekana nr 26/2022 (.pdf, 650,14 kB)

Decyzja Dziekana WIChiP PW nr 26/2022 z dnia 4 października 2022r. w sprawie zasad umorzeń płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych przez studentów WIChiP w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 z powodu niezadowalających wyników w nauce. 

 

--

Naliczenia płatności za powtarzane w semestrze 2022Z zajęcia dydaktyczne z semestru 2021Z

W dniu 14 października 2022r. na kontach Studentów w USOSweb (zakładka: "Naliczenia oczekujące") zostaną zaktualizowane dane o naliczeniach za powtarzane w semestrze 2022Z zajęcia dydaktyczne z semestru 2021Z. 

W procedurze naliczeń i realizacji płatności za powtarzane zajęcia obowiązują następujące nieprzekraczalne terminy: 

Do 25.10.2022r.:

 • należy zgłaszać błędy w naliczeniach widocznych w USOSweb: osobiście, telefonicznie lub mailowo do Dziekanatu II stopnia (pok. 179, e-mail: jolanta.walicka@pw.edu.pl, tel.: 22 234 65 09);
 • w uzasadnionych przypadkach Studenci mogą skierować podanie o częściowe umorzenie płatności - podania należy adresować do Prodziekana ds. Studenckich i składać do Przewodniczącej WRS WIChiP Zuzanny Jóźwik pok. 115 celem opiniowania zasadności podania. 

Uwaga! 
Bardzo ważne jest by do 25.10.2022r. wszyscy Studenci dokładnie sprawdzili naliczenia i zgłaszali ewentualne korekty naliczeń. Po 25.10 br. naliczone kwoty zostaną zaksięgowane do systemu SAP i ich usunięcie/poprawienie będzie bardzo utrudnione i będzie wymagało dodatkowych działań ze strony Studentów.

Do 31.10.2022r.: 

 • należy uiścić opłaty - jest to ostateczny termin płatności za powtarzane zajęcia, a niedotrzymanie tego terminu automatycznie wszczyna procedurę skreślenia danej osoby z listy studentów. 

 

------------------------------------------------------------- 

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych dla studentów

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021r. wysokość opłat za powtarzanie zajęć w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

 • w przypadku wykładów - 90 zł (ryczałt);
 • w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, zajęć projektowych, komputerowych  i laboratoryjnych - 11 zł za godzinę zajęć.

Wprowadzona zostaje opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów:

 • na studiach I stopnia - 220 zł (ryczałt);
 • na studiach II stopnia - 390 zł (ryczałt).

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych na wznowieniu bez statusu studenta:

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021r. wysokość opłat za powtarzanie zajęć w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

 • w przypadku wykładów – 180 zł (ryczałt);
 • w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, zajęć projektowych, komputerowych  i laboratoryjnych - 22 zł za godzinę zajęć.

Wprowadzona zostaje opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów:

 • na studiach I stopnia - 220 zł (ryczałt);
 • na studiach II stopnia - 390 zł (ryczałt).

Pozostałe opłaty:

 • Opłata za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu legitymacji 33 zł

Naliczone należności powinny być uregulowane przelewem na indywidualny numer konta bankowego znajdujący się na koncie studenta w systemie USOS WEB. 

-------------------------------------------------------------

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów

1. Osoby, które rozpoczęły studia po 1 października 2019 r.:

 • nie płacą za wydanie dyplomu i suplementu oraz dwóch ich odpisów, wydanych na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Osoby, które rozpoczęły studia/wznowiły się na studia przed 1 października 2019 r. i obecnie przystępują do obrony, za wydanie dyplomu i suplementu płacą na poniższych zasadach (zgodnie z art. 77 ust. 2 i 2a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.)

Opłata za wydanie dyplomu inżynierskiego i magisterskiego wynosi:

 • 60 zł (bez odpisów i suplementu w jęz. obcym),
 • 100 zł (z odpisami i suplementem w jęz. obcym).

Opłatę za wydanie dyplomu należy wpłacać na na indywidualny numer konta bankowego - szczegóły (.pdf) .

 

3. Osoby, które wznowiły się po 1 października 2019 r.:

 • na studia na konkretny semestr,
 • na studia w celu złożenia egzaminu dyplomowego („na obronę”),

za wydanie dyplomu i suplementu płacą na takich zasadach jakby rozpoczęli studia po 1 października 2019 r., tj.:

 • nie płacą za dyplom i suplement, oraz dwa ich odpisy, wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.