Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 176/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej na wydziałach powoływani są wydziałowi rzecznicy zaufania.

Na naszym Wydziale funkcję tą pełni dr inż. Anna Adach-Maciejewska.

Dane kontaktowe:

pok. 512, tel.: 22 234 64 94

e-mail: anna.adach@pw.edu.pl

Dyżury Wydziałowego Rzecznika Zaufania:

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 dyżury odbywają się w czwartki w godz. 12:00 – 13:00. W miarę możliwości poproszę o wcześniejszy kontakt (e-mail, telefon, MS Teams) w celu umówienia spotkania.

Możliwe jest ustalenie innego terminu spotkania po uprzednim uzgodnieniu (e-mail, telefon, MS Teams).

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 27 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej, każdy zainteresowany (pracownik, który uznaje, że wobec niego zastosowano nierówne traktowanie lub mobbing) ma możliwość zgłoszenia, że wobec niego stosowane jest nierówne traktowanie lub mobbing wydziałowemu rzecznikowi zaufania lub uczelnianemu rzecznikowi zaufania. 

 

Mobbing - działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Dyskryminacja - każde nierówne traktowanie osoby w sytuacji porównywalnej z inną osobą, gdzie motywem nierównego traktowania jest w szczególności jedna lub kilka z wymienionych cech: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony czy też w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminacją ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą składać się działania werbalne lub pozawerbalne.

Rzecznik zaufania - to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej. Rzecznicy zaufania w swoich działaniach opierają się na zasadach etycznych oraz standardach działania przyjętych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ombudsmanów. (Zarządzenie Rektora PW nr 27 z dnia 5 kwietnia 2022 roku).

Rzecznik zaufania podejmuje działania w dwóch etapach:

  • mediacyjnym
  • formalnym

Rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku gdy stronami sporu na tle mobbingu lub dyskryminacji są:

  • pracownik wydziału - inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału - student PW,
  • pracownik wydziału - doktorant PW,
  • pracownik wydziału – uczestnik studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
  • pracownik wydziału – osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, wolontariusz, stażysta, praktykant lub emeryt PW.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 27/2022 Rektora PW z dnia 5/04/2022 / 2022 / Zarządzenia Rektora / Dokumenty Rektora PW / Wewnętrzne akty prawne / BIP PW - Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 21/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 27/2022 Rektora PW w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej

 

Kontakt do Uczelnianego Rzecznika Zaufania oraz podstawowe informacje n.t. konfliktów i ich rozwiązywania:

Uczelniany Rzecznik Zaufania / Strona główna - Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (pw.edu.pl)

 

Lista Rzeczników Zaufania na poszczególnych wydziałach PW:

Rzecznicy Zaufania / Rzecznicy / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Władze / BIP PW - Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

 

UWAGA! Studenci i Doktoranci

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2022 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. studencki rzecznika zaufania prowadzi mediację w sprawach, gdy stronami konfliktu są studenci, natomiast doktorancki rzecznik zaufania prowadzi mediację w sprawach, gdy stronami konfliktu są doktoranci oraz gdy stronami konfliktu jest student i doktorant.

Doktorancki Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni
e-mail:miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl

Studencki Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni
e-mail: rzecznik.studenci@pw.edu.pl
dyżury: 1 i 3 piątek miesiąca w pokoju SSPW, Gmach Główny, pok. 147