Strategia jakości kształcenia WIChiP

Strategia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WIChiP 

Zasadniczym celem funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest doskonalenie działalności Wydziału przez: 

  • sukcesywne unowocześnianie programów nauczania, poprzez ustawiczne uwzględnianie współczesnych osiągnięć nauki i techniki oraz wymagań rynku pracy; 
  • standaryzację i ujednolicenie sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów; 
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia; 
  • zwiększenia rangi pracy dydaktycznej; 
  • zagwarantowanie warunków technicznych zapewniających prawidłowe prowadzenie zajęć i efektywną obsługę administracyjną procesu dydaktycznego. 

Polska Rama Kwalifikacji 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1669 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018r., poz. 2218) Senat Politechniki Warszawskiej podjął Uchwałę nr 385/XLIX/2019 w sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie efektów uczenia się. Uchwalone efekty uczenia się dotyczą następujących programów kształcenia realizowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej : 

  • dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa; 
  • dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.  

Uchwalone efekty kształcenia stanowią podstawę niezbędną do tworzenia planów studiów oraz programów nauczania na prowadzonym kierunku. 

Program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa prowadzonego na Wydziale obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Umiejętności absolwentów pozwalają na działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. 

Program nauczania na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa prowadzonego na Wydziale przewiduje, że podstawowa wiedza inżynierska z zakresu inżynierii chemicznej zostaje pogłębiona o aspekty dotyczące metod zarządzania procesami przemysłowymi i optymalizacji takich procesów, projektowania i realizacji procesów ochrony środowiska, a także nowoczesnych zastosowań biotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają twórczą pracę w zakresie opracowania, unowocześniania, optymalizacji i eksploatacji zaawansowanych technologii przemysłu przetwórczego, a także rozwijanie kariery naukowej lub menedżerskiej w branży przemysłowej. W ramach planu studiów II stopnia mogą być określone przedmioty wspólne dla jednej lub kilku specjalności.