Dokumentacja i zapisy WSZJK

Funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów Systemu zawarte są w Zasadach funkcjonowania SZJK na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Dokumentacja Systemu w Politechnice Warszawskiej jest opracowywana i wdrażana na dwóch zależnych od siebie poziomach: uczelnianym i wydziałowym. W skład dokumentacji Systemu na poziomie Wydziału wchodzą: 

 • Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (WKJK), 
 • procedury, 
 • instrukcje wydziałowe; 
 • dokumenty nadrzędne, w tym Ustawa, Statut Politechniki Warszawskiej, Regulamin Studiów, uchwały Senatu i Rady Wydziału, zarządzenia Rektora i Dziekana. 

 

Rys. Struktura dokumentacji Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej 

 Na wydziałowym poziomie działania Systemu organem wykonawczym jest Dziekan oraz działający w jego imieniu Pełnomocnik ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia uwzględnia zapisy i zalecenia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do innych dokumentów wydziałowych, takich jak procedury, instrukcje i dokumenty wydziałowe. Księga posiada skorelowany układ odsyłaczy do udokumentowanych procesów Systemu, związanych z działaniami wewnątrz Wydziału, mającymi wpływ na jakość kształcenia. 

Procedury Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
 • P-ICh-1.5-1 BHP na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • P-ICh-2.5-1 Nadzór nad dokumentacją i zapisami
 • P-ICh-2.6-1 Publikowanie informacji 
 • P-ICh-2.7-1 Przegląd Systemu
 • P-ICh-3.1-1 Studia III stopnia 
 • P-ICh-3.3-1 Plany studiów i programy nauczania
 • P-ICh-3.3-2 Przedmioty obieralne, HES, specjalności
 • P-ICh-4.1-1 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne
 • P-ICh-4.2-1 Etyka studentów i prowadzących zajęcia dydaktyczne
 • P-ICh-4.4-1 Praktyki studenckie
 • P-ICh-4.5-1 Proces dyplomowania
 • P-ICh-4.6-1 Koła naukowe
 • P-ICh-4.7-1 Obsługa osób przyjętych na studia
 • P-ICh-4.7-2 Obsługa toku studiów. Sprawy osobowe i ewidencjonowanie osiągnięć studentów
 • P-ICh-4.7-3 Przyznawanie pomocy materialnej
 • P-ICh-4.7-4 Rozpatrywanie podań, wniosków i odwołań
 • P-ICh-5.2-1 Proces rekrutacji kandydatów na studia 
 • P-ICh-6.1-1 Hospitacje zajęć dydaktycznych 
 • P-ICh-6.1-2 Ankietyzacja zajęć dydaktycznych
 • P-ICh-6.2-1 Monitorowanie opinii pracodawców
 • P-ICh-6.4-1 Audyt wewnętrzny
 • P-ICh-6.5-1 Działania doskonalące

 

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia -  pobierz (.pdf)