Uczestnicy procesu kształcenia i ich kompetencje

Funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Rys. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia wdrożony na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

 

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące. Procesy te dotyczą w szczególności: 

 • zasobów ludzkich i materialnych Wydziału, 
 • organizacji procesu dydaktycznego, 
 • realizacji procesu kształcenia, 
 • funkcjonowania Wydziału w środowisku interesariuszy zewnętrznych np. wśród maturzystów (jako potencjalnych kandydatów na studia) i pracodawców (jako interesariuszy zewnętrznych procesu kształcenia realizowanego przez Wydział).

 Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Wytyczne funkcjonowania Systemu w szczegółowy sposób określają procedury systemowe. 

 
Zakres kompetencji uczestników Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Podstawowymi dokumentami określającymi zakres kompetencji organów jednoosobowych i kolegialnych Wydziału są: 

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. poz. 1668 z późniejszymi zmianami), 
 • Statut Politechniki Warszawskiej. 

 Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, a także zakres działania administracji określają: 

 • Statut Politechniki Warszawskiej, 
 • uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, 
 • regulaminy szczegółowe, 
 • zarządzenia Rektora, 
 • zarządzenia Dziekana. 

 Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Dydaktycznych na kadencję organów jednoosobowych. W skład Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych wchodzą wybrani pracownicy Wydziału oraz przedstawiciele doktorantów i studentów. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych jest Prodziekan ds. Studiów. Podstawą prawną działania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych są: Statut Politechniki Warszawskiej (§ 58 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4) oraz uchwały Rady Wydziału w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych należy: 

 • opracowywanie nowych  oraz  modyfikacja  istniejących  programów  studiów,  z  uwzględnieniem w szczególności:  potrzeb  otoczenia  społeczno-gospodarczego,  wyników  monitorowania  karier absolwentów,  osiągania  zakładanych  efektów  uczenia  się  oraz  wyników  ankietyzacji  studentów i absolwentów; 
 • opracowywanie i wdrażanie nowatorskich metod kształcenia, w tym nauczania zdalnego;
 • doskonalenie metod weryfikacji osiągania efektów uczenia się;
 • opiniowanie i wnioskowanie wprowadzania zmian w organizacji procesu kształcenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia;
 • monitorowanie i opiniowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych na Wydziale;
 • opiniowanie tematów prac dyplomowych i monitorowanie procesu dyplomowania;
 • opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych;
 • wnioskowanie zmian w zakresie infrastruktury dydaktycznej w celu zapewniania osiągania zakładanych efektów uczenia się;
 • wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. 

 W imieniu Dziekana osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Systemu jest Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia. W danej kadencji, Pełnomocnika Dziekana ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia powołuje i odwołuje Dziekan. Podstawą prawną działania Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są: Uchwała nr 525/XLIX/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. systemu zapewnienia jakości kształcenia należy inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu prawidłowe wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W szczególności zadania te obejmują: 

 • kontakty i współpracę z Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji;
 • nadzór nad dokumentacją Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Wydziałową Księgą Jakości Kształcenia, koordynowanie aktualizacji dokumentacji i procedur oraz ich dystrybucję na Wydziale;
 • nadzór nad procesem oceny jakości kształcenia, w tym inicjowanie i koordynowanie przebiegu hospitacji i ankietyzacji zajęć dydaktycznych;
 • nadzór nad warunkami realizacji procesu kształcenia, w tym: monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, analizę dostępności dla studentów nauczycieli akademickich w ramach konsultacji dla studentów, semestralny przegląd kart i regulaminów przedmiotów w zakresie kryteriów jakości kształcenia;
 • nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz inicjowanie projakościowych działań doskonalących, w tym inicjowanie i zarządzenie audytami wewnętrznymi na Wydziale;
 • przygotowanie i przeprowadzenie corocznych przeglądów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • przygotowanie corocznych raportów dotyczących jakości procesu kształcenia realizowanego na Wydziale, z uwzględnieniem wyników ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych, oraz przedstawienie raportu na posiedzeniu Rady Wydziału;
 • współpracę z instytucjami związanymi z jakością kształcenia, w tym akredytacyjnymi i certyfikującymi.

 Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia na kadencję organów jednoosobowych. W skład Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą nauczyciele akademiccy będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych Wydziału oraz przedstawiciel doktorantów i studentów. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan ds. Studenckich. Podstawą prawną działania Komisji ds. Jakości Kształcenia są: Uchwała nr 525/XLIX/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz uchwały Rady Wydziału w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Do zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia należy:

 • doskonalenie  Wydziałowego  Systemu  Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym procedur dotyczących procesu kształcenia;
 • koordynowanie przebiegu hospitacji zajęć dydaktycznych i ankietyzacji;
 • prowadzenie wewnętrznej oceny procesu kształcenia na podstawie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych, oceny pracy nauczycieli akademickich oraz ankiet wśród studentów i absolwentów;
 • dokonywanie przeglądu kart i regulaminów przedmiotów z uwzględnieniem: doboru metod kształcenia i literatury, powielania  treści programowych, określania wymagań wstępnych, nakładu pracy własnej studenta, punktów ECTS, odniesienia przedmiotowych do kierunkowych efektów uczenia się oraz adekwatności metod oceny osiągania efektów uczenia się, dokonywanie okresowej analizy treści kart opisów przedmiotów i sylabusów;
 • opiniowanie zmian w programach studiów i wprowadzania nowych programów studiów;
 • monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych;
 • monitorowanie jakości kształcenia zdalnego;
 • analiza dostępności dla studentów nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi;
 • monitorowanie metod wsparcia studentów w procesie kształcenia oraz dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami;
 • coroczne opracowywanie raportów dotyczących jakości procesu kształcenia z uwzględnieniem wyników ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych.

SchematWSZJK