Inne stypendia

Stypendium Rodziny Lipińskich

Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy studiują na następujących Wydziałach: 

 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej (wszystkie kierunki i specjalności),
 • Inżynierii Materiałowej (wszystkie kierunki),
 • Chemicznego (wszystkie kierunki),
 • Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna). 

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy lub z góry za dany rok lub semestr studiów. 

W roku akademickim 2021/2022 obowiązuje wydłużony termin składania wniosków - wnioski należy składać do 31 stycznia 2022 r. bezpośrednio w Biurze Spraw Studenckich (Noakowskiego 18/20, pok. 210 w godz. 10-14). Wszystkie informacje dostępne są na na stronie: www.bss.pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu 22-234-6384. 

W sprawie potwierdzenia danych dotyczących średniej ze studiów oraz przyznania stypendium socjalnego, Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich proszeni są o kontakt z Panią Jolantą Walicką-Słowikowską (WIChiP, Dziekanat II stopnia studiów, pok. 179, tel.: 22-234-6509). 

Pismo BSS.460.24.2021.PB Prorektora ds. Studenckich z dn. 16.11.2021r. (.pdf)

Regulamin stypendium Rodziny Lipińskich (.pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich (.doc)

 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Jak co roku studenci z warszawskich uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany m.in. do studentów uczących się w Warszawie. Stypendia wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się studenci warszawskich uczelni, jeśli:
- osiągają dobre wyniki w nauce,
- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Rekrutacja dla studentów do 10 października 2021 r.

Szczegółowe informacje: stypendiajp2.pl

 

Program stypendialny Fundacji SILNIA! 

Program stypendialny jest skierowany do Studentów uczelni wyższych, w tym również rozpoczynających swoje studia, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i dla których sytuacja materialna stanowi utrudnienie w dalszym rozwoju edukacyjnym. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.FundacjaSilnia.pl oraz w jej serwisach społecznościowych. 

Wniosek o przyznanie stypendium Fundacji Silnia (.pdf)

Więcej informacji nt. bieżących stypendiów fundowanych z ramach Własnego Funduszu Stypendialnego PW, jak i o innych propozycjach programów stypendialnych można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckich

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne 

(poniższe programy stypendialne mogą być aktualne)

 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Studenci Politechniki Warszawskiej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i jednocześnie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia fundacji Jan M. and Eugenia Krol Charitable Foundation.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2021/2022, Student zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia potwierdzenia średniej ocen przez Prodziekana ds. Studenckich, w tym celu, wypełnione wnioski należy osobiście przekazać do Dziekanatu II stopnia studiów (p. Magdalena Walicka, tel.: 22-234-6509), najpóźniej w dniu 24 maja br

Wnioski potwierdzone przez Prodziekana, należy składać do 1 czerwca br. w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich (Gmach Główny, pok. 112) lub przesłać na adres e-mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla kierowane jest do studentów Politechniki Warszawskiej posiadających obywatelstwo polskie, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego,
 • legitymują się średnią ocen nie mniejszą niż 4,25 (ważoną punktami ECTS).

Stypendia mogą być przyznawane jako:

 • wypłacana comiesięcznie przez 10 miesięcy pomoc na potrzeby utrzymania,
 • jednorazowa kwota na zakupienie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • ratalnie wypłacaną pomoc przy podjęciu studiów zagranicznych,
 • inne formy pomocy według decyzji Kapituły stypendium.

Warunkiem rozliczenia przyznanego stypendium będzie złożenie krótkiego sprawozdania w języku angielskim, zawierającego informacje o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania. 

Informacja Prorektora ds. Studenckich PW (.pdf)

Regulamin stypendium im. inż. M. Króla (.pdf)

Wniosek o stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2021/2022 (.docx)

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla 

Program stypendialny kierowany do studentów I-go roku studiów. Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 
1) należeć do grupy osób, które zostały przyjęte na PW z najwyższą liczbą punktów, 
2) znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

Termin i miejsce składania wniosku o stypendium: do 30 października 2020 r. w pokoju 112 Gmach Główny PW. 

Regulamin stypendium im. inż. Mieczysława Króla (.doc)

Wniosek o stypendium im. inż. Mieczysława Króla (.doc)

Stypendium im. Zofii Dachniewskiej

Pani Zofia Dachniewska ufundowała w roku akademickim 2015/2016 stypendia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy:

 1. mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 2. osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (liczoną zgodnie z zasadami regulaminu FPMSiD) co najmniej 4,50,
 3. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. spełniają warunki do otrzymywania stypendium socjalnego.

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez okres 10 miesięcy (jako pomoc na potrzeby utrzymania) lub wypłacone jednorazowo z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wnioski należy składać do 25 stycznia 2016 roku w Biurze Spraw Studenckich pok. 210 (Noakowskiego 18/20) w godzinach 10:00-14:00.

regulamin_styp_z-dachniewska (.pdf, 537,86 kB)

Stypendium Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:

 1. w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą,
 2. w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
 3. potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze ,,na własną rękę".

Wysokość funduszu w 2014 roku wynosi 75 000,00 zł. Stypendium otrzyma 15 najlepszych studentów uczelni wyższych, kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego.

Regulamin (.pdf)

Wnioski (.pdf)  należy składać na adres Fundacji:

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25, w terminie do 30 września 2014r.

Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

Więcej informacji na stronie www.fundacjapgnig.pl.

Wszelkich informacji udziela p. Anna Dłużniewska:

tel. 22 691 85 35

fax. 22 691 85 36

tel. kom. 663 190 366

e-mail: anna.dluzniewska@pqnig.pl

 

Stypendium Delitissue

Firma Delitissue Sp. z o.o z siedzibą w Ciechanowie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej n kolejny rok akademicki 2014/2015.

Wnioski należy składać do dn. 31 października w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10.00-14.00.

O stypendium mogą ubiegać się studenci naszego Wydziału, którzy spełniają następujące kryteria:

 • ukończyli pierwszy rok studiów,
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów nie niższą niż 3,75,
 • znają język angielski w stopniu komunikatywnym (znajomość będzie weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w powiecie ciechanowskim, działdowskim, makowskim, mławskim, nidzickim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim, rypińskim, sierpeckim, żuromińskim,
 • deklarują chęć kontynuacji nauki na studiach II stopnia,
 • zachowują się w sposób właściwy, zgodny z Regulaminem Studiów.

Stypendia wypłacane będą przez okres trwania studiów począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia aż do ukończenia studiów drugiego stopnia. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo na początku roku akademickiego.

Wysokość stypendium wynosi odpowiednio:

 • 2 500 zł - za semestr na studiach I stopnia,
 • 5 000 zł - za semestr na studiach II stopnia,
 • 1 5000 zł - dodatkowa transza stypendium za uzyskanie tytułu magistra.

Stypendysta bezpośrednio po obronie dyplomu magistra zobowiązuje się do zawarcia z Fundatorem umowy o pracę
na okres 3 lat.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu (22) 234 65 30.

Dokumenty do pobrania:

 

Stypendium im. dr. Mariana Kantona

Zarząd Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona ponowie ufundował stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski należy składać do dn. 12 grudnia 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20).

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • mają zaliczony pierwszy rok studiów,
 • wykazują średnią ocen z zaliczeń i egzaminów z całych studiów, obliczonych według zasad Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej, nie mniejszą niż 4,25,
 • spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego (tj. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty określonej w decyzji Rektora; w r.a. 2016/2017 jest to kwota 1 051,70 zł).

Wcześniejsze otrzymywanie tego stypendium nie wyklucza ponownego ubiegania się o nie w bieżącym roku akademickim.

Stypendia wypłacane są w kwocie 600 zł brutto miesięcznie przez okres 10 miesięcy.

Regulamin (.PDF)

Oświadczenie (.doc)

Formularz wniosku o stypendium Kantona (.doc)

Więcej informacji nt. bieżących stypendiów fundowanych z ramach Własnego Funduszu Stypendialnego PW, jak i innych propozycjach programów stypendialnych można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckich.