Studia I stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa bez wyodrębnionych specjalności. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Program kształcenia obejmuje zagadnienia inżynierskie dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania w skali przemysłowej surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Znajomość wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii w zakresie mechanizmów i modelowania procesów i operacji jednostkowych stanowi podstawę posiadanej przez absolwentów umiejętności projektowania i prawidłowej realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Absolwent posiada umiejętność projektowania i eksploatacji aparatów i instalacji przemysłowych oraz zna zasady sterowania i bezpiecznego prowadzenia procesów przetwórczych w dużej skali. Umie planować i prowadzić badania doświadczalne procesów przemysłowych wykorzystując nowoczesne przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki pomiarów. Kompetencje absolwenta pozwalają na jego działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. Absolwent zna zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie prawnym i etycznym, a także posiada umiejętność pracy grupowej w multidyscyplinarnych zespołach technicznych.

Certyfikaty i wyróżnienia

Wyróżniająca ocena jakości kształcenia na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” na poziomie studiów pierwszego stopnia (na podstawie Uchwały Nr 991/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r.).

W latach 2012-2016 w Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej był oceniany jako najlepszy w kategorii studiów Inżynieria i technologia chemiczna.

W roku 2016 nasz Wydział uzyskał prestiżowy tytuł Lidera Jakości Kształcenia oraz certyfikaty "Studia z przyszłością" dla studiów I i II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

W latach 2017, 2018 i 2019 w Rankingu studiów inżynierskich miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej został oceniony jako najlepszy w Polsce.

Dla studentów niepełnosprawnych służymy wsparciem w realizacji procesu dydaktycznego dostosowywanego do indywidualnych potrzeb. W tym zakresie współdziałamy z utworzoną w 2012 roku Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych działającą w ramach Biura Spraw Studenckich.

Więcej informacji nt. zakresu oferowanej pomocy można znaleźć tutaj.