Stypendia, pomoc materialna

Aktualne edytowane wersje wniosków o przyznanie świadczeń dla Studentów Politechniki Warszawskiej dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich:
>>>   www.bss.pw.edu.pl   <<< 

 

-------------------------------------------------------------

Wstępna lista studentów ubiegających się o stypendium rektora w semestrze 2022L

Zgodnie z § 24 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2021/2022, wstępna lista studentów ubiegających się o stypendium rektora w semestrze 2022L została ogłoszona w dniu 16. marca br: wks_wichip_2022L_stypendium_rektora_lista_wstępna - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. . 
Do 23.03.2022r., czyli w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia semestru 2022L (tj. do 1 tygodnia od daty ogłoszenia list osób ubiegających się o stypendium rektora), na pisemny wniosek studenta złożony w dziekanacie lub drogą elektroniczną (Dziekanat II stopnia studiów), dokonuje się korekty średniej ocen lub punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Korekty dotyczą wyłącznie oczywistych pomyłek, a w szczególności błędnie wprowadzonych do protokołów ocen.

 

-------------------------------------------------------------

Dyżur Wydziałowej Komisji Stypendialnej

W środę 9. marca br., w godz. 15:00-17:00 w sali 191, dyżur będą pełnić Członkowie WKS WIChiP, którzy udzielać będą pomocy w weryfikacji wniosków o stypendia socjalne oraz udzielać informacji dotyczących wszystkich rodzajów stypendiów i form pomocy materialnej dla studentów WIChiP. Wszystkich Studentów składających wnioski o stypendia socjalne prosimy o kontakt z WKS w powyższym terminie - weryfikacja Waszych wniosków w trakcie dyżuru znacznie skróci czas ich procedowania. 

 

-------------------------------------------------------------

Tryb składania wniosków o stypendia obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 

W wersji papierowej, w Dziekanacie II stopnia studiów (pok. 179), należy składać wnioski o przyznanie: 

W wersji elektronicznej, z wykorzystaniem systemu USOS, należy składać wnioski o przyznanie: 

 

-------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 8/2022 Rektora PW z dnia 15 lutego 2022r. 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 78/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022.

 

-------------------------------------------------------------

Decyzja nr 313/2021 Rektora PW z dnia 5 listopada 2021r. 

Decyzja nr 313/2021 Rektora PW z dnia 5 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022 

 

-------------------------------------------------------------

Postępowania odwoławcze 

Skierowanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej odwołania od decyzji WKS WIChiP należy składać w formie papierowej w Dziekanacie (p. 179). 

 

-------------------------------------------------------------

Poradnik stypendialny SSPW (edycja 2021)

Przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej " Poradnik stypendialny SSPW 2021 (.pdf) " dostępny jest na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW. 

 

-------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora PW z dnia 13 września 2021r. 

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora PW z dn. 13.09.2021r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022

Załącznik do Zarządzenia stanowi:

Regulamin świadczeń dla studentów PW na r. ak. 2021/2022 

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021

 

-------------------------------------------------------------

Informacja Prorektora ds. Studenckich PW z dnia 15 września 2021r. 

Pismo BSS/967/2021 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, ustalająca kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego od 1 października 2021r. 

pobierz plik (.pdf)

 

-------------------------------------------------------------

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych jest częścią Biura Spraw Studenckich i wypełnia jedną z misji Politechniki Warszawskiej, którą jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. Sekcja działa na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia oraz pomaga w dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Sekcji jest również kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz angażowanie się w działania zwiększające dostępność Politechniki Warszawskiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (BSS). 

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne (wyłącznie do celów informacyjnych): 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020