Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW

Dyscyplina inżynieria chemiczna na Politechnice Warszawskiej uzyskała kategorię A w  ostatniej ewaluacji działalności naukowej, obejmującej lata 2017-2021.

.

.

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW (RND ICh) w kadencji 2020-2024 

Skład Prezydium i Zespołów RND Ich (.pdf)

-

-

Trwające postępowania habilitacyjne

1. dr inż. Beata Butruk-Raszeja (WIChiP PW) "Metody otrzymywania funkcjonalizowanych protez naczyniowych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

Trwające przewody i postępowania doktorskie

-

                                                                                                                                                                                      

Zakończone postępowania:

 

Habilitacje: 

dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska (WIChiP PW) "Transport i depozycja cząstek aerozolowych w filtrach włokninowych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Bogdan Ulejczyk (WCh PW) "Wytwarzanie wodoru z metanolu lub etanolu"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur (WCh PW) "Biodegradowalne, porowate materiały do regeneracji tkanki chrzęstnej i kości gąbczastej"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Michał Młotek (WCh PW) "Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy do rozkładu trwałych związków organicznych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

 

 

Doktoraty:

mgr inż. Mateusz Kamiński (WIChiP PW) "Wykorzystanie jedno- i wielowarstwowych filtrów włókninowych do oczyszczania gazów z cząstek zawieszonych stałych i ciekłych" (promotor: dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 9 maja 2024 r.

Nadanie stopnia: 14 maja 2024 r.

-

2. mgr inż. Sebastian Kowalczyk (WCh PW) - praca utajniona

Rozprawa doktorska objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 188 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Obrona: Rozprawa doktorska objęta tajemnicą przedsiębiorstwa - obrona zamknięta. 

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 26 kwietnia 2024 r.

-

mgr inż. Dominik Wołosz (WCh PW)  "Badania nad syntezą i właściwościami poliuretanów bezizocyjanianowych" (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 14 lutego 2024 r.

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 20 lutego 2024 r.  

-

mgr inż. Grzegorz Matyszczak (WCh PW)  "Badanie i modelowanie procesu elektro-Fentona " (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 12 grudnia 2023 r. 

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 9 stycznia 2024 r. 

 

mgr inż. Patrycja Jachimczyk (WIChiP PW) „Modyfikacje powierzchni włókniny filtracyjnej stosowanej do separacji rozproszonych zanieczyszczeń ciekłych" (promotor: dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 113,57 kB)

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

 

mgr inż. Andrzej Nastała (WCh PW) „Opracowanie metody otrzymywania 2,4,6-trinitrotoluenu o zmniejszonej zawartości niesymetrycznych izomerów”  (promotor: dr hab. inż. Paweł Maksimowski, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 301,29 kB)

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

-

mgr inż. Michał Kukielski (WCh PW) "Wpływ funkcjonalizacji tlenku grafenu na właściwości dyspersji ceramicznych i otrzymywanych z nich kompozytów ceramika-grafen" (promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

-

mgr inż. Michał Wrzecionek (WCh PW) „Biodegradowalne poliestry gliceryny i kwasów dikarboksylowych – synteza, optymalizacja, powiększanie skali i potencjalne zastosowania" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

-

mgr inż. Kamil Kopeć (WIChiP PW) "Otrzymywanie pokryć z polidopaminy i jej analogów do funkcjonalizacji powierzchni wyrobów medycznych" (promotor: prof. dr hab inż Tomasz Ciach)

Streszczenie (.pdf, 296,36 kB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Piotr Kowalczyk (WIChiP PW) „Proces otrzymywania polimerowo-ceramicznych granulatów porowatych do odbudowy tkanki kostnej” (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Joanna Latocha (WIChiP PW)  „Procesy otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu o różnej morfologii do zastosowań biomedycznych” (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Bartosz Nowak (WIChiP PW) „Fibrous filters modified with aerogel structure for improvement of oil mist separation” (promotor: dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 2,07 MB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Hubert Ronduda (WCh PW)  "Projektowanie oraz synteza nowych nośnikowych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku " (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 17 października 2023 r. 

-

mgr inż. Kamil Wierzchowski (WIChiP PW) „Zastosowanie bioreaktora z mieszaniem typu wave do intensyfikacji hodowli komórek” (promotor: dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 429,53 kB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 17 października 2023 r.

-

mgr inż. Agnieszka Janson (WCh PW) "Synteza nowych materiałów wysokoenergetycznych na bazie cyklodekstryn" (promotor: dr hab. inż. Paweł Maksimowski, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 212,96 kB)

Nadanie stopnia: 17 października 2023 r.

-

mgr inż. Magdalena Nalepa (WCh PW)  "Opracowanie technologii otrzymywania kosmetycznych produktów proszkowych o zwiększonej twardości" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, profesor uczelni; promotor pomocniczy dr inż. Anna Laudańska-Maj)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 4 lipca 2023 r.

 -

mgr inż. Zuzanna Bojarska (WIChiP PW)  "Production and characterization methods of hybrid nanostructures based on molybdenum disulfide and carbon nanomaterials for catalytic and lubricating applications" (promotor: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni; promotor pomocniczy dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r. 

 -

mgr inż. Daniel Polak (WIChiP PW) "Wytwarzanie i badanie właściwości membran heterogenicznych stosowanych w procesach rozdzielania mieszanin gazów" (promotor: dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 4,72 MB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r.

 -

mgr inż. Karol Ulatowski (WIChiP PW) "Otrzymywanie i właściwości nanodyspersji gazów w cieczach" (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r.

 

mgr inż. Joanna Woroszył-Wojno (WCh PW) "Badania rozkładu toluenu jako modelowego imitatora substancji smolistych powstających w procesie zgazowania biomasy w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym" (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 14 marca 2023 r.

mgr inż. Przemysław Jarosiński (WBMiP PW) "Badania kompatybilności różnych gatunków rop naftowych" (promotor: dr. hab. inż. Maciej Paczuski, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 102,29 kB)

Recenzja dr hab. inż. Karoliny Jaroszewskiej, prof. PWr

Recenzja (.pdf, 477,52 kB)

Recenzja dr hab. Grażyny Żak, profesor INiG-PIB

Recenzja (.pdf, 450,61 kB)

Nadanie stopnia: 13 grudnia 2022 r.  

-

mgr inż. Wojciech Patkowski (WCh PW) "Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku osadzone na wybranych tlenkach metali ziem rzadkich" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 111,72 kB)

Recenzja dr hab. inż. Zofii Lendzion-Bieluń, prof. ZUT

Recenzja (.pdf, 3,06 MB)

Recenzja dr. hab. inż. Marka Ingera 

Recenzja (.pdf, 504,08 kB)

Nadanie stopnia: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Grzegorz Tyl (WIChiP PW) "Zastosowanie równań bilansu populacji do modelowania procesów w układach dyspersyjnych ciecz-ciało stałe" (promotor: dr hab. inż. Magdalena Jasińska, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 340,62 kB)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Andrzeja Gierczyckiego

Recenzja (.pdf, 49,08 kB)

Recenzja dr. hab. inż. Macieja Jaskulskiego

Recenzja (.pdf, 268,22 kB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Radosław Żurowski (WCh PW) "Materiały kompozytowe o zdolności do rozpraszania energii kinetycznej" (promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran)

Streszczenie (.pdf, 3,70 MB)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Piotra Izaka

Recenzja (.pdf, 3,87 MB)

Recenzja dr. hab. inż. Marka Potoczka, prof. PRz

Recenzja (.pdf, 342,73 kB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Michał Wojtalik (WIChiP PW) "Synthesis of molybdenum disulphide nanoparticles with controlled properties in impinging jet reactor" (promotor: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni)

Streszczenie - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

Recenzja dr hab. Beaty Kalskiej-Szostko

Recenzja (.pdf, 3,64 MB)

Recenzja dr. hab. inż. Mariana Kordasa, prof. ZUT

Recenzja (.pdf, 402,64 kB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11 października 2022 r. 

 

mgr inż. Tomasz Kotkowski (WIChiP PW) "Badanie procesów sorpcji-desorpcji dla karbonizatów popirolitycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga)

Streszczenie (.pdf, 207,44 kB)

Recenzja dr hab. inż. Katarzyny Bizon, prof. PK

Recenzja (.pdf, 2,18 MB)

Recenzja dr hab. inż. Elżbiety Gabruś, prof. ZUT

Recenzja (.pdf, 1,20 MB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 września 2022 r.

-

mgr inż. Agata Dorosz (WIChiP PW) "Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego inhalatora proszkowego" (promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Anny Trusek  

Recenzja 1 (.pdf, 171,72 kB)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Rafała Rakoczego   

Recenzja 2 (.pdf, 1,46 MB)

Nadanie stopnia:  10.05.2022 r.

 

mgr inż. Anna Laudańska-Maj (WCh PW) "Wpływ wybranych surowców kosmetycznych na strukturę wewnętrzną i stabilność pomadek sztyftowych" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 12.04.2022 r.

 

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska (WIChiP PW) "Otrzymywanie i modyfikacja powierzchni poliuretanowych cylindrycznych rusztowań tkankowych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja) 

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Nadanie stopnia: 08.02.2022 r.

   

mgr inż. Anna Więcław-Midor (WCh PW) "Fotoutwardzalne masy ceramiczne do formowania metodami druku 3D" (promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni; promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Falkowski)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 08.11.2021 r.

 

mgr inż. Aleksandra Tarka (WCh PW) "Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. A. Śrębowata (.pdf)

Recenzja - prof. A. Kotarba (.pdf)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 22.06.2021 r.

 

mgr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko (IChTJ) "Application of nanocomposite sorbents SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”  (promotor: prof. dr hab. inż. Marek Henczka)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11.05.2021 r.

 

mgr inż. Agata Metera (WIChiP PW) "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" (promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13.04.2021 r.

 

mgr inż. Ilona Łojszczyk (WIChiP PW) "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach; promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr inż. Przemysław Wojewódka (Politechnika Gdańska) "Hydrodynamics and mass transfer in Spinning Fluids Reactor" (promotor: dr hab. inż. Christian Jungnickel, prof. uczelni PG; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Aranowski, PG)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. M. Lemanowicz (.pdf)

Recenzja - prof. D. Kardaś (.pdf)

Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr Kamil Wróbel (ŚBŁ - IChP, Warszawa) "Wpływ modyfikacji matrycy węglowej wybranymi metalami na właściwości elektrod węglowego akumulatora kwasowo-ołowiowego (CLAB)" (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, UW).

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. A. Świątkowski (.pdf)

Recenzja - prof. G. Lota (.pdf)

Ogłoszenie o publicznej obronie (.pdf)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 8.12.2020 r.