Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Misja Wydziału 

Misją Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy technicznej przez działalność edukacyjną i badawczą, a w szczególności: 

  • prowadzenie prac naukowych w dyscyplinie inżynierii chemicznej i w komplementarnych dyscyplinach nauki oraz popularyzowanie wyników tych prac, 
  • kształcenie akademickie w zakresie inżynierii chemicznej i nauk pokrewnych, przy zachowaniu tradycji wysokiej jakości nauczania, zapewniającego zdobycie rzetelnej wiedzy oraz umiejętności cenionych i poszukiwanych na krajowym i międzynarodowym ryku pracy, 
  • kształtowanie wśród pracowników i studentów postaw poszanowania uniwersalnych zasad wolności i niezależności myśli, tolerancji światopoglądowej, etyki naukowej oraz dydaktycznej, uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności. 

Kryteria jakości kształcenia na Wydziale 

Przez wysoką jakość kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej rozumiane jest łączne wystąpienie takich elementów procesu kształcenia, jak: 

  • realizacja zamierzonych celów dydaktycznych, w tym kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw studentów na najwyższym osiągalnym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami,
  • zaangażowanie studentów w zajęcia i inicjatywy dydaktyczne,
  • zapewnienie absolwentom wydziału wykształcenia umożliwiającego mobilność na rynku pracy oraz zdolność do samodzielnego rozwijania własnych karier zawodowych,
  • reakcja nauczycieli akademickich, Władz Wydziału i pracowników administracyjnych na wnioski studentów,
  • zapewnienie odpowiednich warunków pracy nauczycielom akademickim, studentom i pracownikom administracyjnym,
  • zgodność zasad organizacji studiów i prowadzenia zajęć z krajowymi i międzynarodowymi standardami akredytacyjnymi. 

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) 

W trosce o efektywną realizację zadań dydaktycznych zgodnych ze strategią Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, uchwałą Rady Wydziału, został wprowadzony Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK). Dokumentacja WSZJK stanowi zbiór ujednoliconych zasad postępowania, przedsięwzięć organizacyjnych oraz procedur organizujących całość procesu kształcenia w ramach studiów prowadzonych na Wydziale. 

WSZJK WIChiP PW obejmuje swoim zakresem wszystkich interesariuszy procesu kształcenia, czyli: nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników biblioteki, pracowników administracji obsługującej proces kształcenia oraz studentów, jako podmiotu procesu kształcenia. Tym samym, WSZJK WIChiP PW odnosi się do wszystkich aspektów mających wpływ na przebieg i jakość procesu kształcenia, umożliwiając sprawne zarządzanie procesem kształcenia realizowanym na Wydziale.