Zaliczenie praktyk studenckich

Obowiązkowe zaliczenie praktyk studenckich odbędzie się w pokoju 179 7 listopada 2023 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 12:00.

Więcej informacji w rozwinięciu aktualności.

Na rozmowę z dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, student ma obowiązek przynieść poniższe, oryginalne, dokumenty:

  • zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • sprawozdanie z przebiegu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę oceny praktyki przemysłowej podpisaną przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę samooceny osiągnięć efektów uczenia się podpisaną przez Studenta.

Po indywidualnej rozmowie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, weryfikacji złożonych dokumentów, Pełnomocnik ds. Praktyk zalicza praktykę – informacja pojawia się w USOS.

Przewidziany jest termin dodatkowy, który zostanie podany wkrótce.