Tomasz Sosnowski

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski jest kierownikiem Katedry Inżynierii Układów Rozproszonych (KIUR)

Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna na PW oraz Prodziekana ds. Nauki WIChiP PW.

Jest członkiem zarządu Europejskiej Federacji Inżnynierii Chemicznej (EFCE) oraz przewodniczącym Sekcji Naukowej EFCE "Chemical Engineering as Applied to Medicine" 

Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej (Zespół Nauk Inżynieryjno-Technicznych) - kadencja 2024-2027

Prowadzone zajęcia:
1. Procesy Podstawowe i Aparatura Procesowa 2 (PPAP2) - wykład dla III roku (45 h; semestr 6 - letni)
2.  Metody Inżynierskie w Zagadnieniach Fizjologii (MIZF) - wykład dla kierunku Biotechnologia Przemysłowa WCh (30h; studia II stopnia, semestr 1 - letni)
3. Seminarium dyplomowe dla studentów II stopnia wykonujących prace magisterskie w Katedrze (30 h; semestr zimowy + letni)

Publikacje