Rok akademicki 2022/2023 na WIChiP uroczyście rozpoczęty

W piątek, 30 września 2022 r. w odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na naszym Wydziale. W Audytorium AII zgromadzili się zaproszenie goście: przedstawiciele władz Uczelni i wydziałów PW oraz pracownicy i studenci Wydziału.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej prof. dr hab. inż. Marek Henczka, który powitał wszystkich uczestników wydarzenia. Następnie w swoim wystąpieniu Dziekan podkreślił, że w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej w kraju Wydział jest dobrze przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Zapewnił, że nadrzędnym celem podejmowanych działań, pomimo wprowadzania oszczędności, będzie utrzymanie wysokiej jakości działalności dydaktycznej i prowadzonych studiów. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie do oferty dydaktycznej w nowym roku akademickim nowej specjalności anglojęzycznej na studiach II stopnia.  Dziekan podkreślił, że w działalności naukowej Wydział otwiera się na nowe obszary badawcze związane z technologiami wodorowymi oraz ogniwami paliwowymi, w których osiągane są już pierwsze sukcesy. Na zakończenie wystąpienia Dziekan otworzył oficjalnie nowy rok akademicki 2022/2023 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, Prorektor PW ds. Ogólnych, w swoim wystąpieniu podkreślił osiągnięcia naukowe i dydaktyczne naszego Wydziału. Zwracając się do studentów nowo przyjętych na I rok studiów zaznaczył ich przyszłą rolę w rozwiązywaniu problemów współczesnej cywilizacji. Kończąc swoje wystąpienie  zaprosił najmłodszych studentów do aktywnego uczestniczenia w życiu akademickim Uczelni.

Po wystąpieniu Prorektora odbyła się immatrykulacja nowo przyjętych studentów I roku studiów. Po złożeniu ślubowania akademickiego studenci odebrali z rąk Dziekana prof. dr hab. inż. Marka Henczki akty immatrykulacji dołączając w ten sposób do społeczności akademickiej Wydziału.

Po zakończeniu immatrykulacji nowych studentów powitali w swoich wystąpieniach Przewodnicząca WRS inż. Zuzanna Jóźwik oraz Przewodniczący Koła Naukowego IChiP Venturi Jakub Lewandowski. Następnie Prorektor PW ds. Ogólnych, prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz wręczył pracownikom Wydziału Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. O przyznanych nagrodach pisaliśmy wczesniej tutaj.

Następnie prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molga wygłosił pierwszy wykład w nowym roku akademickim pt. „Kolory wodoru - inżynieria chemiczna w technologiach wodorowych".

Ostatnim punktem uroczystości był hymn akademicki Gaudeaumus w wykonaniu Chóru Politechniki Warszawskiej, któremu serdecznie dziękujemy za wspaniałą oprawę artystyczną naszej inauguracji roku akademickiego.

Całej społeczności akademickiej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej życzymy owocnego i pełnego sukcesów roku akademickiego 2022/2023.

Zdjęcia umieszczone w tej aktualności pochodzą z galerii zdjęć z tego wydarzenia. Zachęcamy do jej obejrzenia tutaj.

Foto: Monika Klimek