Dokumenty WIChiP

Zasady organizacji studiów na WIChiP PW określają uchwały Rady Wydziału oraz przepisy i zarządzenia Dziekana Wydziału.

Zasady studiowania na Wydziale inżynierii Chemicznej i Procesowej 2020 (.pdf)