Naliczenia płatności za powtarzane w semestrze 2022Z zajęcia dydaktyczne z semestru 2021Z

W dniu 14 października 2022r. na kontach Studentów w USOSweb (zakładka: "Naliczenia oczekujące") zostaną zaktualizowane dane o naliczeniach za powtarzane w semestrze 2022Z zajęcia dydaktyczne z semestru 2021Z. W rozwinięciu wiadomości szczegółowy terminarz.

W procedurze naliczeń i realizacji płatności za powtarzane zajęcia obowiązują następujące nieprzekraczalne terminy: 

Do 25.10.2022r.:

  • należy zgłaszać błędy w naliczeniach widocznych w USOSweb: osobiście, telefonicznie lub mailowo do Dziekanatu II stopnia (pok. 179, e-mail: jolanta.walicka@pw.edu.pl, tel.: 22 234 65 09);
  • w uzasadnionych przypadkach Studenci mogą skierować podanie o częściowe umorzenie płatności - podania należy adresować do Prodziekana ds. Studenckich i składać do Przewodniczącej WRS WIChiP Zuzanny Jóźwik pok. 115 celem opiniowania zasadności podania. 

Uwaga! 
Bardzo ważne jest by do 25.10.2022r. wszyscy Studenci dokładnie sprawdzili naliczenia i zgłaszali ewentualne korekty naliczeń. Po 25.10 br. naliczone kwoty zostaną zaksięgowane do systemu SAP i ich usunięcie/poprawienie będzie bardzo utrudnione i będzie wymagało dodatkowych działań ze strony Studentów.

Do 31.10.2022r.: 

  • należy uiścić opłaty - jest to ostateczny termin płatności za powtarzane zajęcia, a niedotrzymanie tego terminu automatycznie wszczyna procedurę skreślenia danej osoby z listy studentów.