Studia II stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

 

Studia II stopnia są prowadzone na następujących specjalnościach:

Zdjęcie przedstawia profesora Łukasza Makowskiego

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Kierownik specjalności: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących podczas procesów przemysłowych. Program studiów uwzględnia metody projektowania reaktorów chemicznych i realizacji procesów chemicznych, metody projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, metody projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu oprogramowania CAD, a także metody matematyczne analizy kosztów realizacji procesów przemysłowych. Nowymi zagadnieniami tej specjalności są aspekty intensyfikacji przebiegu procesów przetwórczych oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także modelowania wieloskalowego. Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego zarządzania procesami przemysłu przetwórczego.  Więcej informacji o specjalności (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Ciacha

Bioinżynieria

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia procesów przemysłowych realizowanych z udziałem mikroorganizmów i substancji pochodzenia biologicznego. W wyniku przebiegu tych procesów produkowane są w skali przemysłowej substancje białkowe, enzymy, farmaceutyki, szczepionki, przeciwciała, a także produkty spożywcze. Absolwenci posiadają umiejętności prowadzenia procesów biotechnologicznych w skali przemysłowej, projektowania bioreaktorów i procesów przemysłowych stosowanych do wytwarzania bioproduktów oraz pracy badawczej z mikroorganizmami i substancjami bioaktywnymi. Ponadto absolwenci mają kwalifikacje niezbędne do projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania farmaceutyków i produktów biomedycznych.  Więcej informacji o specjalności (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Sosnowskiego

Inżynieria Układów Rozproszonych

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą występowania, obliczania oraz zastosowania układów rozproszonych (mikro- i nanodyspersyjnych) w różnorodnych zagadnieniach inżynierii procesowej i ochrony środowiska,  a także w wybranych  zagadnieniach związanych z wpływem dyspersji na organizm (jako zanieczyszczenia albo nośniki leków). Program studiów jest powiązany z bieżącą działalnością naukową i techniczną pracowników Wydziału, w którą studenci zostają włączeni w trakcie studiów (research-based education). Absolwenci posiadają umiejętność projektowania procesów, w których występuje faza rozproszona (m.in. wytwarzanie dyspersji, ich rozdzielanie, zastosowanie w inżynierii produktu, ochronie środowiska i zdrowia); mają również znajomość działania i obsługi nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej do określania właściwości układów dyspersyjnych.  Więcej informacji o specjalności (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Pawła Gierycza

Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania nanostruktur użytecznych w przemyśle przetwórczym i medycynie. W wyniku przebiegu tych procesów produkowane są w skali przemysłowej nanokatalizatory, rusztowania kostne, zaawansowane materiały grafenowe i ich pochodne. Absolwenci posiadają umiejętności prowadzenia procesów wytwarzania zaawansowanych materiałów nanostrukturalnych w skali przemysłowej, projektowania takich materiałów oraz realizacji procesów ich wytwarzania.  Więcej informacji o specjalności (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza

Green Technologies in Chemical Engineering (studia po angielsku)

[dostępna od roku akademickiego 2023/2024]

Kierownik specjalności: prof. dr inż. Andrzej Stankiewicz

Absolwenci po ukończeniu programu GTCE posiadają podstawową i praktyczną wiedzę z zakresu rozwoju, projektowania i eksploatacji nowoczesnych procesów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Posiadają biegłość we wdrażaniu chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy zaawansowanych produktów rynkowych przy minimalizacji obciążenia środowiska. W szczególności absolwenci:

  • mają szczegółową wiedzę na temat nowoczesnych urządzeń i procesów chemicznych oraz posiadają umiejętność opisu i matematycznego modelowania przebiegu tych procesów;
  • znają zasady projektowania urządzeń przemysłowych i instalacji procesowych z uwzględnieniem metod matematycznej analizy ekonomiki procesów produkcyjnych; 
  • znają podstawowe metody cyfryzacji procesów, potrafią stosować metody komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CFD) oraz planować i prowadzić prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem zdigitalizowanych systemów kontrolno-pomiarowych;
  • znają nowatorskie technologie intensyfikacji procesów oraz zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem surowców odnawialnych i przetwórstwa opartego na energii odnawialnej (zielone paliwa, elektryfikacja);
  • potrafią samodzielnie prowadzić i zarządzać złożonymi projektami w przemyśle przetwórczym.

Uzyskane wykształcenie pozwala absolwentom na podjęcie samodzielnej pracy w zakresie tworzenia, modernizacji, optymalizacji i wdrażania nowych procesów w branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, spożywczej i kosmetycznej. Pozwala im również na rozwój kariery menedżerskiej lub na podążanie ścieżką rozwoju naukowego poprzez przystąpienie do programu doktoranckiego.

-------------------------

Studia magisterskie II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i rozpoczynają się w semestrze letnim.

Dla studentów niepełnosprawnych służymy wsparciem w realizacji procesu dydaktycznego dostosowywanego do indywidualnych potrzeb. W tym zakresie współdziałamy z utworzoną w 2012 roku Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych działającą w ramach Biura Spraw Studenckich.

Więcej informacji nt. zakresu oferowanej pomocy można znaleźć tutaj.