Studia II stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

 

Studia II stopnia są prowadzone na specjalnościach:

 

1. Inżynieria Procesów Przemysłowych

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących podczas procesów przemysłowych. Program studiów uwzględnia metody projektowania reaktorów chemicznych i realizacji procesów chemicznych, metody projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, metody projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu oprogramowania CAD, a także metody matematyczne analizy kosztów realizacji procesów przemysłowych. Nowymi zagadnieniami tej specjalności są aspekty intensyfikacji przebiegu procesów przetwórczych oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także modelowania wieloskalowego. Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego zarządzania procesami przemysłu przetwórczego.

 

2. Bioinżynieria

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia procesów przemysłowych realizowanych z udziałem mikroorganizmów i substancji pochodzenia biologicznego. W wyniku przebiegu tych procesów produkowane są w skali przemysłowej substancje białkowe, enzymy, farmaceutyki, szczepionki, przeciwciała, a także produkty spożywcze. Absolwenci posiadają umiejętności prowadzenia procesów biotechnologicznych w skali przemysłowej, projektowania bioreaktorów i procesów przemysłowych stosowanych do wytwarzania bioproduktów oraz pracy badawczej z mikroorganizmami i substancjami bioaktywnymi. Ponadto absolwenci mają kwalifikacje niezbędne do projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania farmaceutyków i produktów biomedycznych. Więcej informacji o specjalności

 

3. Inżynieria Układów Rozproszonych - od lutego 2020 r.

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą występowania, obliczania oraz zastosowania układów rozproszonych (mikro- i nanodyspersyjnych) w różnorodnych zagadnieniach inżynierii procesowej i ochrony środowiska,  a także w wybranych  zagadnieniach związanych z wpływem dyspersji na organizm (jako zanieczyszczenia albo nośniki leków). Program studiów jest powiązany z bieżącą działalnością naukową i techniczną pracowników Wydziału, w którą studenci zostają włączeni w trakcie studiów (research-based education). Absolwenci posiadają umiejętność projektowania procesów, w których występuje faza rozproszona (m.in. wytwarzanie dyspersji, ich rozdzielanie, zastosowanie w inżynierii produktu, ochronie środowiska i zdrowia); mają również znajomość działania i obsługi nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej do określania właściwości układów dyspersyjnych.  Więcej informacji o specjalności (.pdf)

4. Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania nanostruktur użytecznych w przemyśle przetwórczym i medycynie. W wyniku przebiegu tych procesów produkowane są w skali przemysłowej nanokatalizatory, rusztowania kostne, zaawansowane materiały grafenowe i ich pochodne. Absolwenci posiadają umiejętności prowadzenia procesów wytwarzania zaawansowanych materiałów nanostrukturalnych w skali przemysłowej, projektowania takich materiałów oraz realizacji procesów ich wytwarzania.

 

Studia magisterskie II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i rozpoczynają się w semestrze letnim.

 

Dla studentów niepełnosprawnych służymy wsparciem w realizacji procesu dydaktycznego dostosowywanego do indywidualnych potrzeb. W tym zakresie współdziałamy z utworzoną w 2012 roku Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych działającą w ramach Biura Spraw Studenckich.

Więcej informacji nt. zakresu oferowanej pomocy można znaleźć tutaj.