Tomasz Sosnowski

Prof. dr hab inż. Tomasz Sosnowski jest kierownikiem Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych.

Obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna na PW oraz Prodziekana ds. Nauki WIChiP PW.

Prowadzone zajęcia:

1. Zastosowanie Układów Rozproszonych w Inżynierii Produktu (ZURIP) - wykład dla specjalności IUR (30 h; studia II stopnia, semestr 2 - zimowy) + obieralny

2. Procesy Podstawowe i Aparatura Procesowa 2 (PPAP2) - wykład dla III roku (45 h; semestr 6 - letni)

3. Metody Inżynierskie w Zagadnieniach Fizjologii (MIZF) - wykład dla specjalności Bioinżynieria (15h; studia II stopnia, semestr 1 - letni) + obieralny

4.  Metody Inżynierskie w Zagadnieniach Fizjologii (MIZF) - wykład dla kierunku Biotechnologia Przemysłowa WCh (30h; studia II stopnia, semestr 1 - letni)

5. Seminarium dyplomowe dla studentów II stopnia wykonujących prace magisterskie w Katedrze (30 h; semestr zimowy + letni)

Publikacje