Oferta dydaktyczna

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz program nauczania uwzględniający najnowsze trendy światowe gwarantują uzyskanie bardzo dobrych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Wydział prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Obraz przedstawia przepływ studentów i kandydatów pomiędzy poszczególnymi stopniami studiów oraz liczbę semestrów na poszczególnych stopniach studiów, opisaną pod obrazem.

W maju 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonało wyboru wiodących wydziałów w Polsce biorąc pod uwagę wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wskaźniki efektywności naukowej. Wyboru dokonano spośród jednostek realizujących najwyżej ocenione kierunki studiów ścisłych, technicznych, społecznych, humanistycznych i przyrodniczych realizowanych na uczelniach w całej Polsce. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW znalazł się w gronie 25 wydziałów realizujących kształcenie na najwyższym poziomie. Wydziały te otrzymały specjalną dotację projakościową na realizację kształcenia i dalszy rozwój działalności dydaktycznej.

W listopadzie 2012 r. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW został lauraetaem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów. Oceniono w ten sposób nowoczesne metody nauczania, współpracę z przedsiębiorcami i stałe udoskonalanie zajęć dydaktycznych. „Zwycięskie wydziały będą mogły przeznaczyć otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich.”

W grudniu 2013 r. WIChiP ponownie został laureatem konkursu MNiSW na najlepszy program studiów i system jakości kształcenia zajmując drugie miejsce w rankingu punktowym wśród 185 zgłoszonych wniosków z całego kraju. Uzyskane w latach 2012 i 2013 nagrody finansowe w łącznej wysokości 2 mln zł pozwoliły na gruntowną modernizację laboratoriów dydaktycznych i sal wykładowych, co przyczyniło się do znaczącej poprawy warunków studiowania i dalszego podnoszenia jakości nauczania na wydziale.

 

Certyfikaty i wyróżnienia

 Wydział uzyskał wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” na poziomie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich (na podstawie Uchwały Nr 991/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r.).

W latach 2012-2016 w Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej był oceniany jako najlepszy w kategorii studiów Inżynieria i technologia chemiczna.

W roku 2016 nasz Wydział uzyskał prestiżowy tytuł Lidera Jakości Kształcenia oraz certyfikaty "Studia z przyszłością" dla studiów I i II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

W latach 2017 i 2018 w Rankingu studiów inżynierskich miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej został oceniony jako najlepszy w Polsce.