Inżynieria Chemiczna i Procesowa - co to jest?

Podstawą gospodarki światowej i rozwoju cywilizacji jest silnie rozwinięty przemysł przetwórczy. Praca w tym przemyśle wymaga ugruntowanej wiedzy z zakresu fizyki, matematyki, biologii i chemii. Praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w zastosowaniach technicznych zajmuje się dyscyplina naukowa o nazwie Inżynieria chemiczna i procesowa. Specjaliści z tej dziedziny posiadają umiejętność projektowania i prawidłowego prowadzenia procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Wykształcenie z zakresu inżynierii chemicznej jest niezbędne do opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów rynkowych, bezpiecznego i wydajnego prowadzenia procesów produkcji w fabrykach oraz unowocześniania i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych.                            

Nowoczesna inżynieria chemiczna wytwarza materiały specjalne dla przemysłu elektronicznego, optycznego, motoryzacyjnego oraz lotniczego, a także kosmonautyki, ochrony środowiska i medycyny. Przykładami takich materiałów są włókna o wysokiej wytrzymałości, nanomateriały, ogniwa paliwowe, materiały biokompatybilne, powłoki o specjalnych własnościach optycznych i elektrycznych.

Nasi absolwenci to inżynierowie chemicy (chemical engineers) i inżynierowie procesowi (process engineers). Zakres ich wiedzy wykorzystywanej w pracy zawodowej różni się od umiejętności absolwentów kierunków chemia i technologia chemiczna. Wykształcenie chemików i technologów chemików obejmuje szczegółową znajomość oddziaływań molekularnych substancji chemicznych, mechanizmów reakcji chemicznych i metod analityki chemicznej. Natomiast absolwenci kierunku inżynieria chemiczna zajmują się praktycznym wykorzystaniem procesów chemicznych w przemyśle przetwórczym, posiadając wiedzę dotyczącą budowy aparatów i całych ciągów technologicznych, w których procesy te są realizowane. Dodatkowo zajmują się metodami rozdzielania i separacji mieszanin związków chemicznych w warunkach przemysłowych, automatyką przemysłową i optymalizacją procesów dużej skali. Stosując poznane na studiach metody opisu matematycznego procesów fizycznych i chemicznych potrafią wykonywać symulacje komputerowe procesów przemysłowych. Są to najnowocześniejsze metody projektowania instalacji i produktów przemysłu przetwórczego.

                  

           

Ostatnie lata są okresem dynamicznego rozwoju inżynierii chemicznej i procesowej jako nauki, ponieważ metoda, którą się posługuje, pozwoliła na znaczne rozszerzenie jej obszaru zainteresowań. Obecnie nasi specjaliści zajmują się nanotechnologiami, biotechnologią, inżynierią bioprocesową, inżynierią biomedyczną, ochronę środowiska, a także nowoczesnymi technologiami wytwarzania leków i sztucznych organów ludzkich.  Warto podkreślić, że Polska pod względem osiągnięć naukowych w dziedzinie inżynierii chemicznej należy do ścisłej czołówki światowej, a nasi absolwenci są poszukiwani na światowym rynku pracy.

Każdego roku wielkie koncerny przemysłowe i małe firmy produkcyjne w Europie i USA zatrudniają fachowców z zakresu inżynierii chemicznej do pracy w swoich ośrodkach przemysłowych i badawczych. Absolwenci tego kierunku stali się poszukiwanymi pracownikami firm i koncernów chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych. Znajdują oni też zatrudnienie w placówkach akademickich i ośrodkach badawczych, gdzie prowadzą prace naukowe dotyczące m.in. metod wytwarzania nanomateriałów i implantów do zastosowań medycznych. Szacuje się, że w najbliższym dwudziestoleciu w Europie zabraknie kilkudziesięciu tysięcy absolwentów inżynierii chemicznej.

Inżynieria chemiczna i procesowa stanowi podstawę rozwoju nowoczesnych technologii przemysłu przetwórczego, a rosnący popyt na nowoczesne produkty powoduje rozwój tej dziedziny nauki. Sprawia to, że zapotrzebowanie na specjalistów z inżynierii chemicznej będzie rosło tak szybko, jak szybko będzie się rozwijała nasza cywilizacja.

Dla chcących dowiedzieć się więcej, istnieje także wiele filmów na platformie YouTube, które opisują to, czym jest inżynieria chemiczna, jakie są perspektywy pracy oraz potencjalne zarobki z perspektywy absolwentów, ekspertów lub pracowników po tym kierunku. Poniżej przykładowe filmy: