Projekt INGA-DME

Tytuł projektu:

Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 do 30.09.2022.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum naukowe w składzie: Politechnika Gdańska – Wydział Chemiczny (Lider) i Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Koszt realizacji projektu: 10 850 417,50 zł pokrywany w równych częściach przez NCBR i PGNiG
Udział Wykonawców w kosztach: Politechnika Gdańska – 7 150 417,50 zł, Politechnika Warszawska – 3 700 000,00 zł

Kierownik projektu : dr inż. Andrzej Rogala – Politechnika Gdańska

Kierownik badań na WIChiP PW: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Projekt INGA-DME jest jednym z kilku projektów powołanych w ramach Programu INGA dedykowanego dla wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w sektorze gazownictwa.

Celem Wspólnego Przedsięwzięcia INGA jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw GK PGNiG w Polsce i na rynku globalnym w długookresowej perspektywie, poprzez ukierunkowaną i nastawioną na komercjalizację realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracę z jednostkami naukowymi.
                        
Celem biznesowym projektu jest opracowanie nowej ekonomicznie opłacalnej technologii produkcji Eteru Dimetylowego (DME), jako alternatywy do klasycznych paliw stosowanych na morzu i na lądzie, zagospodarowanie dotychczas niewykorzystywanych źródeł gazu ziemnego, co przynosząc korzyści finansowe przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów węglowodorów, jak również wzrost pozycji PGNiG na rynku paliw nowoczesnych.
W ramach prac rozwojowych na podstawie badań i modelowania procesu zostanie zaprojektowana i zbudowana instalacja demonstracyjna do wytwarzania DME oraz na podstawie badań projekt procesowy instalacji wdrożeniowej. Nastąpi jej rozruch i doprowadzenie do parametrów efektywnego otrzymywania DME. Wyniki tych prac będą stanowiły podstawę do komercjalizacji projektu.

Główne rezultaty projektu:

  • Instalacje modelowe umożliwiające prowadzenie badań eksperymentalnych i obliczeniowych nad reformingiem gazu ziemnego i syntezą DME, mogące pracować razem lub oddzielnie oraz wyniki badań umożliwiające zaprojektowanie i budowę instalacji demonstracyjnej.
  • Nowa konstrukcja reaktora do syntezy DME z gazu syntezowego o zdolności patentowej.
  • Nowy katalizator o zwiększonej żywotności, do produkcji DME z gazu syntezowego.
  • Instalacja demonstracyjna umożliwiająca osiągnięcie parametrów procesowych w skali pilotowej w odniesieniu do instalacji komercyjnej.
  • Projekt procesowy umożliwiający wdrożenie rezultatów projektu.