Michał Wojasiński, dr inż.

Michał Wojasiński

Adiunkt

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i informacji

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 501

Telefon: 22 234 63 10

E-mail: Michal.Wojasinski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji (office hours): poniedziałek (Monday) 15:00-18:00, środa (Wednesday) 8:00-10:00

Konsultacje prowadzę zarówno osobiście, w pokoju 501, jak i za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zainteresowania naukowe:

Jestem absolwentem WIChiP i jako inżynier inżynierii chemicznej pracuję na styku takich dyscyplin jak inżynieria biomedyczna, inżynieria tkankowa i nanotechnologia. Buduję multidyscyplinarne rozwiązania problemów badawczych syntezy biomateriałów i ich późniejszego przetwarzania.

Zajmuję się głównie procesami wytwarzania nanostruktur - nanowłókien polimerowych oraz ceramicznych nanocząstek - do zastosowań w inżynierii tkankowej/medycynie regeneracyjnej. Od obrony doktoratu kontynuuję prace nad opisywaniem procesu rozdmuchu roztworu polimeru (ang. solution blow spinning) do nanowłókien. Obecnie, szukam zastosowań nanowłókien jako produktów medycznych, między innymi jako nośników leków czy struktur do hodowli i badania stanu komórek zwierzęcych i ludzkich. Drugim zagadnieniem, któremu poświęcam uwagę badawczą jest strącanie nanocząstek hydroksyapatytu w różnych systemach reakcyjnych. W zespole Laboratorium Otrzymywania i Funkcjonalizacji Nanohydroksyapatytu (LabOFn) badamy sposoby otrzymywania takich nanocząstek o różnych morfologiach i zmodyfikowanych tak, aby mogły pełnić określone funkcje w biomateriałach lub organizmach żywych. Szukam również połączenia badanych przeze mnie procesów i materiałów z zaawansowanymi technikami druku 3D.

Profil w Bazie Wiedzy PW - publikacje
Profil w Scopus

Prowadzone zajęcia (kierunek studiów lub specjalność):

  • Nanotechnologia Medyczna – wykład i laboratorium (Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych/Nanomateriały i Nanotechnologie)
  • Implantable Medical Devices – wykład (Applied Biotechnology)
  • Laboratorium Bioprocesów (Biotechnologia Przemysłowa)
  • Nanotechnologia - laboratorium (Bioinżynieria)
  • Wstęp do inżynierii chemicznej - wykład (Inżynieria Chemiczna i Procesowa)
  • Bioprocess Laboratory (Applied Biotechnology)