Osoby z niepełnosprawnością

Warunki studiowania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej a niepełnosprawni  

Wsparciem dla Wydziału w zakresie wypożyczenia różnorodnego specjalistycznego sprzętu służy Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych funkcjonująca w ramach Biura Spraw Studenckich - pełna oferta opisana na stronie: https://www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych

Wszelkie działania podejmowane na Wydziale na rzecz studentów niepełnosprawnych koordynuje dziekanat Wydziału.

Gmach Wydziału jest w bardzo ograniczonym stopniu przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sale ćwiczeń i windy nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku.

Sale dydaktyczne nie są wyposażane są w pętle induktofoniczne i studenci niesłyszący lub niedosłyszący mogą liczyć jedynie na indywidualne systemy wspomagające słyszenie.

Szereg obowiązkowych zajęć laboratoryjnych objętych programem studiów wymaga, w licznych przypadkach, przemieszczania się po podestach, manualną obsługę aparatury i armatury przemysłowej, do której dostęp jest w niektórych przypadkach mocno ograniczony i utrudniony oraz wymaga często siły fizycznej (np. regulacja pokrętłami zaworów). Celem zajęć jest odtworzenie warunków typowych dla instalacji przemysłowych, dlatego realizacja zadań laboratoryjnych wymaga określonej sprawności fizycznej. Wykonywanie wielu ćwiczeń wymaga również odpowiedniej interakcji z osobą obsługującą, np. ciągły monitoring parametrów odczytywanych z urządzenia kontrolo-pomiarowego, które są wyposażenie w standardowe, przemysłowe wyświetlacze. W tych przypadkach natychmiastowa reakcja w trakcie wykonywania zajęć jest często niezbędna. Instalacje laboratoryjne nie są wyposażone w syntezatory mowy, ani innego rodzaju udogodnienia umożliwiające pracę studentom niewidomym. Większość ćwiczeń laboratoryjnych wymaga pracy na stojąco.

 

Na uzasadniony wniosek studenta Wydział oferuje studentom niepełnosprawnym formy wsparcia w zakresie:

  • dostosowania egzaminów/zaliczeń oraz innych form weryfikacji wiedzy do potrzeb i możliwości percepcyjnych studenta niepełnosprawnego,
  • zakwaterowania w odpowiednio przystosowanym Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej,
  • udzielenia urlopu z przyczyn długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub innych ważnych okoliczności losowych,
  • pomocy dla osoby niepełnosprawnej organizowanej poprzez Sekcję ds. osób niepełnosprawnych w postaci pomocy osób trzecich dla studentów niepełnosprawnych ruchowo lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących lub niedosłyszących,
  • wypożyczania specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje Uczelnia (np. laptopy, powiększalniki, syntezatory mowy itp.),
  • dojazdów na Uczelnię, jeżeli student nie jest w stanie samodzielnie poruszać się lub wymaga opieki osoby trzeciej,
  • organizacji spotkań informacyjnych, mających na celu badanie problemów związanych ze studiowaniem oraz spotkań z przedstawicielami ZUS, PFRON, PCPR w zakresie tematyki związanej z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • organizację spotkań integracyjnych,
  • organizacji warsztatów/szkoleń dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym działań wspierających przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych.

 

Informacje na temat wsparcia dla niepełnosprawnych studentów wydziału w dziale Studia.