Dokumenty WIChiP

Zasady organizacji studiów na WIChiP PW określają uchwały Rady Wydziału oraz przepisy i zarządzenia Dziekana Wydziału.