Osoby z niepełnosprawnościami

Warunki studiowania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej a niepełnosprawni  

Wsparciem dla Wydziału w zakresie wypożyczenia różnorodnego specjalistycznego sprzętu służy Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami będąca częścią Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni  - pełna oferta opisana jest na stronie: https://www.bisou.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-osob-z-niepelnosprawnosciami

Wszelkie działania podejmowane na Wydziale na rzecz studentów z niepełnosprawnościami koordynuje dziekanat Wydziału.

Gmach Wydziału jest w bardzo ograniczonym stopniu przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Część sali ćwiczeń i windy nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku.

Sale dydaktyczne nie są wyposażane są w pętle induktofoniczne, ale studenci niesłyszący lub niedosłyszący mogą liczyć na przenośne pętle induktofoniczne znajdujące się sekretariacie Wydziału oraz pętle induktofoniczne znajdujące się w dziekanatach.

Szereg obowiązkowych zajęć laboratoryjnych objętych programem studiów wymaga, w licznych przypadkach, przemieszczania się po podestach, manualną obsługę aparatury i armatury przemysłowej, do której dostęp jest w niektórych przypadkach mocno ograniczony i utrudniony oraz wymaga często siły fizycznej (np. regulacja pokrętłami zaworów). Celem zajęć jest odtworzenie warunków typowych dla instalacji przemysłowych, dlatego realizacja zadań laboratoryjnych wymaga określonej sprawności fizycznej. Wykonywanie wielu ćwiczeń wymaga również odpowiedniej interakcji z osobą obsługującą, np. ciągły monitoring parametrów odczytywanych z urządzenia kontrolo-pomiarowego, które są wyposażenie w standardowe, przemysłowe wyświetlacze. W tych przypadkach natychmiastowa reakcja w trakcie wykonywania zajęć jest często niezbędna. Instalacje laboratoryjne nie są wyposażone w syntezatory mowy, ani innego rodzaju udogodnienia umożliwiające pracę studentom niewidomym. Większość ćwiczeń laboratoryjnych wymaga pracy na stojąco.

Na uzasadniony wniosek studenta Wydział oferuje studentom z niepełnosprawnościami formy wsparcia w zakresie:

  • dostosowania egzaminów/zaliczeń oraz innych form weryfikacji wiedzy do potrzeb i możliwości percepcyjnych studentów z niepełnosprawnościami,
  • zakwaterowania w odpowiednio przystosowanym Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej,
  • udzielenia urlopu z przyczyn długotrwałej choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub innych ważnych okoliczności losowych,
  • pomocy dla osób z niepełnosprawnościami organizowanej poprzez Sekcję ds. osób z niepełnosprawnościami w postaci pomocy osób trzecich dla studentów z niepełnosprawnościami ruchowo lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, 
  • wypożyczania specjalistycznego sprzętu, którym dysponuje Uczelnia (np. laptopy, powiększalniki, syntezatory mowy itp.),
  • dojazdów na Uczelnię, jeżeli student nie jest w stanie samodzielnie poruszać się lub wymaga opieki osoby trzeciej,
  • organizacji spotkań informacyjnych, mających na celu badanie problemów związanych ze studiowaniem oraz spotkań z przedstawicielami ZUS, PFRON, PCPR w zakresie tematyki związanej z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • organizację spotkań integracyjnych,
  • organizacji warsztatów/szkoleń dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym działań wspierających przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami.

Informacje na temat wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami wydziału w dziale Studia.