Wznowienie

Osoby skreślone z listy studentów mogą ubiegać się o wznowienie studiów, zgodnie z poniższymi procedurami:

  • Osoby ubiegające się o wznowienie powinny złożyć w dziekanacie wniosek o wznowienie. Wzór wniosku znajduje się na stronie wydziałowej.
  • Wniosek o wznowienie może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z lity studentów.
  • Wznowienie tej samej osoby jest możliwe maksymalnie 2 razy
  • Osoba skreślona na ostatnim semestrze studiów może być wyłącznie wznowiona na obronę. Wniosek o wznowienie na obronę może być złożony w dowolnym momencie roku akademickiego.
  • W pozostałych przypadkach osoba skreślona z lity studentów może zostać wznowiona na studia pod warunkiem, że ma zaliczony 1 rok studiów (I stopień) lub semestr 1 (II stopień). Wniosek o wznowienie na studia może być złożony najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.
  • Osoba wznawiająca jeśli powtarza zaległe przedmioty z programu studiów jest zobowiązana do:
    • uregulowania opłaty (wg stawki podanej w Decyzji nr 118/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024) 
    • dostarczenia badań lekarskich (jeśli poprzednie z toku studiów są nieważne)