Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW

Dyscyplina inżynieria chemiczna na Politechnice Warszawskiej uzyskała kategorię A w  ostatniej ewaluacji działalności naukowej, obejmującej lata 2017-2021.

.

.

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW (RND ICh) w kadencji 2020-2024 

 

-

 

-

Trwające postępowania habilitacyjne

1. dr inż. Beata Butruk-Raszeja (WIChiP PW) "Metody otrzymywania funkcjonalizowanych protez naczyniowych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

Trwające przewody i postępowania doktorskie

-

                                                                                                                                                                                      

Zakończone postępowania:

 

Habilitacje: 

dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska (WIChiP PW) "Transport i depozycja cząstek aerozolowych w filtrach włokninowych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Bogdan Ulejczyk (WCh PW) "Wytwarzanie wodoru z metanolu lub etanolu"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur (WCh PW) "Biodegradowalne, porowate materiały do regeneracji tkanki chrzęstnej i kości gąbczastej"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Michał Młotek (WCh PW) "Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy do rozkładu trwałych związków organicznych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

 

 

Doktoraty:

mgr inż. Mateusz Kamiński (WIChiP PW) "Wykorzystanie jedno- i wielowarstwowych filtrów włókninowych do oczyszczania gazów z cząstek zawieszonych stałych i ciekłych" (promotor: dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 9 maja 2024 r.

Nadanie stopnia: 14 maja 2024 r.

-

2. mgr inż. Sebastian Kowalczyk (WCh PW) - praca utajniona

Rozprawa doktorska objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 188 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Obrona: Rozprawa doktorska objęta tajemnicą przedsiębiorstwa - obrona zamknięta. 

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 26 kwietnia 2024 r.

-

mgr inż. Dominik Wołosz (WCh PW)  "Badania nad syntezą i właściwościami poliuretanów bezizocyjanianowych" (promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 14 lutego 2024 r.

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 20 lutego 2024 r.  

-

mgr inż. Grzegorz Matyszczak (WCh PW)  "Badanie i modelowanie procesu elektro-Fentona " (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 12 grudnia 2023 r. 

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 9 stycznia 2024 r. 

 

mgr inż. Patrycja Jachimczyk (WIChiP PW) „Modyfikacje powierzchni włókniny filtracyjnej stosowanej do separacji rozproszonych zanieczyszczeń ciekłych" (promotor: dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni)

 

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

 

mgr inż. Andrzej Nastała (WCh PW) „Opracowanie metody otrzymywania 2,4,6-trinitrotoluenu o zmniejszonej zawartości niesymetrycznych izomerów”  (promotor: dr hab. inż. Paweł Maksimowski, profesor uczelni)

 

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

-

mgr inż. Michał Kukielski (WCh PW) "Wpływ funkcjonalizacji tlenku grafenu na właściwości dyspersji ceramicznych i otrzymywanych z nich kompozytów ceramika-grafen" (promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

-

mgr inż. Michał Wrzecionek (WCh PW) „Biodegradowalne poliestry gliceryny i kwasów dikarboksylowych – synteza, optymalizacja, powiększanie skali i potencjalne zastosowania" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 12 grudnia 2023 r.

-

mgr inż. Kamil Kopeć (WIChiP PW) "Otrzymywanie pokryć z polidopaminy i jej analogów do funkcjonalizacji powierzchni wyrobów medycznych" (promotor: prof. dr hab inż Tomasz Ciach)

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Piotr Kowalczyk (WIChiP PW) „Proces otrzymywania polimerowo-ceramicznych granulatów porowatych do odbudowy tkanki kostnej” (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Joanna Latocha (WIChiP PW)  „Procesy otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu o różnej morfologii do zastosowań biomedycznych” (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Bartosz Nowak (WIChiP PW) „Fibrous filters modified with aerogel structure for improvement of oil mist separation” (promotor: dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni)

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 14 listopada 2023 r.

-

mgr inż. Hubert Ronduda (WCh PW)  "Projektowanie oraz synteza nowych nośnikowych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku " (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 17 października 2023 r. 

-

mgr inż. Kamil Wierzchowski (WIChiP PW) „Zastosowanie bioreaktora z mieszaniem typu wave do intensyfikacji hodowli komórek” (promotor: dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni)

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie: 17 października 2023 r.

-

mgr inż. Agnieszka Janson (WCh PW) "Synteza nowych materiałów wysokoenergetycznych na bazie cyklodekstryn" (promotor: dr hab. inż. Paweł Maksimowski, profesor uczelni)

 

Nadanie stopnia: 17 października 2023 r.

-

mgr inż. Magdalena Nalepa (WCh PW)  "Opracowanie technologii otrzymywania kosmetycznych produktów proszkowych o zwiększonej twardości" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, profesor uczelni; promotor pomocniczy dr inż. Anna Laudańska-Maj)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 4 lipca 2023 r.

 -

mgr inż. Zuzanna Bojarska (WIChiP PW)  "Production and characterization methods of hybrid nanostructures based on molybdenum disulfide and carbon nanomaterials for catalytic and lubricating applications" (promotor: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni; promotor pomocniczy dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r. 

 -

mgr inż. Daniel Polak (WIChiP PW) "Wytwarzanie i badanie właściwości membran heterogenicznych stosowanych w procesach rozdzielania mieszanin gazów" (promotor: dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni)

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r.

 -

mgr inż. Karol Ulatowski (WIChiP PW) "Otrzymywanie i właściwości nanodyspersji gazów w cieczach" (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni)

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r.

 

mgr inż. Joanna Woroszył-Wojno (WCh PW) "Badania rozkładu toluenu jako modelowego imitatora substancji smolistych powstających w procesie zgazowania biomasy w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym" (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 14 marca 2023 r.

mgr inż. Przemysław Jarosiński (WBMiP PW) "Badania kompatybilności różnych gatunków rop naftowych" (promotor: dr. hab. inż. Maciej Paczuski, profesor uczelni)

 

Recenzja dr hab. inż. Karoliny Jaroszewskiej, prof. PWr

 

Recenzja dr hab. Grażyny Żak, profesor INiG-PIB

 

Nadanie stopnia: 13 grudnia 2022 r.  

-

mgr inż. Wojciech Patkowski (WCh PW) "Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku osadzone na wybranych tlenkach metali ziem rzadkich" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, profesor uczelni)

 

Recenzja dr hab. inż. Zofii Lendzion-Bieluń, prof. ZUT

 

Recenzja dr. hab. inż. Marka Ingera 

 

Nadanie stopnia: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Grzegorz Tyl (WIChiP PW) "Zastosowanie równań bilansu populacji do modelowania procesów w układach dyspersyjnych ciecz-ciało stałe" (promotor: dr hab. inż. Magdalena Jasińska, profesor uczelni)

 

Recenzja prof. dr. hab. inż. Andrzeja Gierczyckiego

 

Recenzja dr. hab. inż. Macieja Jaskulskiego

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Radosław Żurowski (WCh PW) "Materiały kompozytowe o zdolności do rozpraszania energii kinetycznej" (promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran)

 

Recenzja prof. dr. hab. inż. Piotra Izaka

 

Recenzja dr. hab. inż. Marka Potoczka, prof. PRz

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Michał Wojtalik (WIChiP PW) "Synthesis of molybdenum disulphide nanoparticles with controlled properties in impinging jet reactor" (promotor: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni)

 

Recenzja dr hab. Beaty Kalskiej-Szostko

 

Recenzja dr. hab. inż. Mariana Kordasa, prof. ZUT

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11 października 2022 r. 

 

mgr inż. Tomasz Kotkowski (WIChiP PW) "Badanie procesów sorpcji-desorpcji dla karbonizatów popirolitycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga)

 

Recenzja dr hab. inż. Katarzyny Bizon, prof. PK

 

Recenzja dr hab. inż. Elżbiety Gabruś, prof. ZUT

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 września 2022 r.

-

mgr inż. Agata Dorosz (WIChiP PW) "Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego inhalatora proszkowego" (promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal)

 

Recenzja prof. dr. hab. inż. Anny Trusek  

 

Recenzja prof. dr. hab. inż. Rafała Rakoczego   

 

Nadanie stopnia:  10.05.2022 r.

 

mgr inż. Anna Laudańska-Maj (WCh PW) "Wpływ wybranych surowców kosmetycznych na strukturę wewnętrzną i stabilność pomadek sztyftowych" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Nadanie stopnia: 12.04.2022 r.

 

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska (WIChiP PW) "Otrzymywanie i modyfikacja powierzchni poliuretanowych cylindrycznych rusztowań tkankowych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja) 

 

 

 

Nadanie stopnia: 08.02.2022 r.

   

mgr inż. Anna Więcław-Midor (WCh PW) "Fotoutwardzalne masy ceramiczne do formowania metodami druku 3D" (promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni; promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Falkowski)

 

 

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 08.11.2021 r.

 

mgr inż. Aleksandra Tarka (WCh PW) "Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni)

 

 

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 22.06.2021 r.

 

mgr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko (IChTJ) "Application of nanocomposite sorbents SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”  (promotor: prof. dr hab. inż. Marek Henczka)

 

 

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11.05.2021 r.

 

mgr inż. Agata Metera (WIChiP PW) "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" (promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

 

 

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13.04.2021 r.

 

mgr inż. Ilona Łojszczyk (WIChiP PW) "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach; promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja)

 

 

 

Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr inż. Przemysław Wojewódka (Politechnika Gdańska) "Hydrodynamics and mass transfer in Spinning Fluids Reactor" (promotor: dr hab. inż. Christian Jungnickel, prof. uczelni PG; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Aranowski, PG)

 

 

 

Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr Kamil Wróbel (ŚBŁ - IChP, Warszawa) "Wpływ modyfikacji matrycy węglowej wybranymi metalami na właściwości elektrod węglowego akumulatora kwasowo-ołowiowego (CLAB)" (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, UW).

 

 

 

 

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 8.12.2020 r.