Zespół Inżynierii Produktu

Zespół działa w Zakładzie Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Obszary działalności: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa

#inżynieria produktu, #procesy mieszania, #procesy rozdzielania, #inżynieria reaktorów chemicznych, #układy wielofazowe, #krystalizacja, #precypitacja, #nanocząstki, #proszki, #zawiesiny

 
 
Kierownik Zespołu
Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Makowski Łukasz, prof. dr hab. inż. 219 22 234 62 94 Lukasz.Makowski.ichip@pw.edu.pl
Pracownicy
Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Bojarska Zuzanna, dr inż. 218   Zuzanna.Bojarska@pw.edu.pl
Gierycz Paweł, prof. dr hab. inż. 217   Pawel.Gierycz@pw.edu.pl
Krzywda Roman, dr inż. 234 22 234 62 74 Roman.Krzywda@pw.edu.pl
Małolepszy Artur, dr 215 22 234 63 50 Artur.Malolepszy@pw.edu.pl
Mazurkiewicz-Pawlicka Marta, dr inż. 214 22 234 62 48 Marta.Pawlicka@pw.edu.pl
Orciuch Wojciech, dr inż. 220 22 234 64 91 Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl
Wojtas Krzysztof, dr inż. 235 22 234 62 75 Krzysztof.Wojtas@pw.edu.pl
Doktoranci
Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Jędrzejczak Krystian, mgr inż. 232   Krystian.Jedrzejczak.dokt@pw.edu.pl
Krzosa Radosław, mgr inż. 233   Radoslaw.Krzosa.dokt@pw.edu.pl
Jałowiecka Monika, mgr inż. 233   Monika.Jalowiecka.dokt@pw.edu.pl
Tyrański Mariusz, mgr inż. 232   Mariusz.Tyranski.dokt@pw.edu.pl
 
Działalność badawcza i rozwojowa

Zespół zajmuje się rozwiązywaniem praktycznych problemów z zakresu wytwarzania i przetwarzania mikro- i nanocząstek o zadanych właściwościach, selektywnego wytwarzania produktów złożonych reakcji chemicznych, badania reologii zawiesin w relacji do ich struktury oraz procesów rozdzielania. Prace zespołu skupiają się zarówno na badaniach eksperymentalnych prowadzonych we własnych laboratoriach lub u partnerów przemysłowych oraz na teoretycznej interpretacji badanych zjawisk i komputerowym modelowaniu przebiegu procesów w różnych skalach w oparciu o obliczeniową mechanikę płynów i bilans populacji.

Zespół wykonuje również prace z zakresu projektowania, powiększania skali i doboru warunków procesowych prowadzenia procesów w instalacjach przemysłowych z wykorzystaniem programów do komputerowo wspomaganej inżynierii procesowej.
Zespół oferuje badania i ekspertyzy dotyczące procesów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, przetwórstwie odpadów, produkcji farb i lakierów i wielu innych. Oferuje też pomiary rozkładu rozmiaru cząstek, reologii cieczy i zawiesin, właściwości trybologicznych, rozkładu prędkości i stężeń.

 
Najważniejsza aparatura badawcza
 • układ pomiarowy Particle Image Velocimetry (PIV)
 • układ pomiarowy Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF)
 • układ pomiarowy anemometrii dopplerowskiej (LDA)
 • analizatory rozmiaru mikro- i nanocząstek Beckman Coluter LS 13 320 oraz Malvern Zetasizer
 • chromatograf cieczowy HPLC PERLAN Technologies Agilent 1260 Infinity
 • reometr rotacyjny Anton Paar MCR 302
 • trybometr T-PTD200, T-PID/44 Anton Paar Tribometer
 • serwery obliczeniowe i oprogramowanie do obliczeniowej mechaniki płynów (CFD)
 • stanowiska badawcze mieszalników i reaktorów zbiornikowych i zderzeniowych w różnych skalach
 • dezintegratory ultradźwiękowe i wysokoobrotowe
 • aparatura w skali przemysłowej: wysokoobrotowy młyn kulowy, disolwer zbiornikowy
 
Oferowane usługi
 • Projektowanie, modyfikacja i optymalizacja procesów i urządzeń przemysłowych na podstawie badań doświadczalnych i modelowania komputerowego
 • Dobór parametrów procesowych i konstrukcji aparatów przemysłowych pod kątem wydajności, właściwości produktu, oszczędności surowców i energii
 • Badania właściwości reologicznych i trybologicznych cieczy i zawiesin
 • Badanie właściwości układów rozproszonych, szczególnie zawiesin i emulsji
 • Wytwarzanie i przetwarzanie nano- i mikrocząstek o zadanych właściwościach
 • Projektowanie procesów selektywnego wytwarzania produktów złożonych reakcji chemicznych
 • Modelowanie wytwarzania produktów w oparciu o obliczeniową mechanikę płynów i bilans populacji
 
Przykładowe projekty i współpraca
 • Symulacje wielkowirowe złożonych procesów chemicznych przebiegających w reaktorach zderzeniowych, NCN, 2017
 • Interpretation, modelling and CFD calculations of process involving comminuting of particles, projekt przemysłowy dla Bayer Technology Service, 2017
 • Opracowanie wzorów użytkowych konstrukcji zespołu energooszczędnych urządzeń dla branży chemicznej, w szczególności produkcji farb i lakierów; projekt przemysłowy dla ICHEMAD-Profarb, 2018
 • Badanie kinetyki powstawania kryształów disiarczku molibdenu w celu uzyskania produktu o pożądanych właściwościach w reaktorach zderzeniowych, NCN, 2021
 • Współpraca z przemysłem: BASF, Bayer, Unilever, Cuf-Quimicos Industriais, DSM, Givaudan Suisse, Huntsman, Solvay, ICHEMAD-Profarb, Grupa Azoty, Anwil