Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej

Laboratorium funkcjonuje w Zakładzie Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Obszary działalności: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa

#grafen płatkowy, #tlenek grafenu, #nanocząstki węglowe, #kropki węglowe, #nanokatalizatory, #fotokatazatory, #nanokompozyty, #nanocząstki, #disiarczek molibdenu, #ogniwa paliwowe

 

 

Kierownik
Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Orciuch Wojciech, dr inż. 220 22 234 64 91 Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl
Pracownicy
Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Bojarska Zuzanna, dr inż. 218   Zuzanna.Bojarska@pw.edu.pl
Makowski Łukasz, prof. dr hab. inż. 219 22 234 62 94 Lukasz.Makowski.ichip@pw.edu.pl
Małolepszy Artur, dr 215 22 234 63 50 Artur.Malolepszy@pw.edu.pl
Mazurkiewicz-Pawlicka Marta, dr inż. 214 22 234 62 48 Marta.Pawlicka@pw.edu.pl
Doktoranci
Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Jałowiecka Monika, mgr inż. 233   Monika.Jalowiecka.dokt@pw.edu.pl

 

Działalność badawcza i rozwojowa

Główny obszar działań Laboratorium stanowi wytwarzanie i charakteryzacja nanomateriałów węglowych (m.in. tlenek grafenu GO, zredukowany tlenek grafenu rGO, nanorurki węglowe SWCNTs i MWCNTs, nanocząstki i kropki węglowe CNPs i CNDs) oraz innych produktów funkcjonalnych w postaci nanocząstek. Ponadto LG PW zajmuje się poszukiwaniem i badaniem zastosowań dla otrzymywanych nanomateriałów:

 • jako katalizatorów do reakcji elektroutleniania kwasu mrówkowego, redukcji tlenu, wydzielania wodoru oraz fotokatalizy,
 • do produkcji biomateriałów, m.in. znaczników fluorescencyjnych, nośników leków, substancji biobójczych, do terapii przeciwnowotworowych,
 • do produkcji kompozytów polimerowych o właściwościach termoizolacyjnych, dużej wytrzymałości mechanicznej i właściwościach przewodzących (membrany, piany),
 • do produkcji środków smarnych na bazie disiarczku molibnenu i kompozytów nanowęglowych.

 

Najważniejsza aparatura badawcza
 • Reaktor do syntez chemicznych o objętości 20 L;
 • Wielkolaboratoryjny układ filtracyjny – do nanozawiesin węglowych;
 • Kalander laboratoryjny;
 • Spektrofotometr UV-Vis;
 • Analizator elementarny CHNS/O;
 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (EDXRF);
 • Wielomodułowe urządzenie TGA/DSC/FTIR/QMS;
 • Mikroskop optyczny inwersyjny z manipulatorami; 
 • Komora klimatyczna;
 • Komora plazmowa;
 • Potencjostat z możliwością pomiarów impedancyjnych;
 • Spincoater;
 • Automatyczny aplikator farb - urządzenie do wytwarzania cienkich folii polimerowych

  

Oferowane usługi
 • wytwarzanie standaryzowanego grafenu płatkowego (GO i rGO) na potrzeby badań naukowych i zamówień przemysłowych,
 • wytwarzanie modyfikowanych i funkcjonalizowanych nanomateriałów węglowych, w tym grafenu płatkowego (GO i rGO) i nanorurek węglowych (CNTs) pod kątem ich aplikacji, np. do wytwarzania materiałów kompozytowych, w przemyśle chemicznym czy w biomedycynie,
 • wytwarzanie nanocząstek funkcjonalnych o ściśle zdefiniowanych właściwościach, np. cząstek smarnych MoS2,
 • badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów i kompozytów z wykorzystaniem dostępnej w laboratorium aparatury.

 

Przykładowe projekty i współpraca
 • Materiały na bazie modyfikowanego tlenku grafenu o właściwościach ekranujacych promieniowanie podczerwone, NCBR projekt polsko-tajwański, 2019
 • Wytwarzanie nanokropek węglowych o właściwościach fluorescencyjnych, NCBR Lider, 2021 ;
 • Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym o wysokiej stabilności działania i podwyższonej wydajności, IDUB ENERGYTECH-1, 2021
 • Nowoczesne materiały hybrydowe na bazie disiarczku molibdenu ze zwiększonymi właściwościami fotokatalicznymi do reakcji wydzielania wodoru, NCBR projekt polsko-tajwański, 2022
 • Współpraca z przemysłem: Polski Bazalt SA, nanoMAT sp. z o.o., Delphia Yachts sp. j., Radpol SA, Braster SA.

 

Utworzenie Labratorium Grafenowego Politechniki Warszawskiej

24 września 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium Grafenowego Politechniki Warszawskiej. Laboratorium powstało na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej jako rezultat projektu inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej pod nazwą

Laboratorium Grafenowe LG PW – zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Uczelni i Wydziału oraz dofinansowana w ramach Działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013.

Całkowity koszt inwestycji: 4 500 000 zł. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 4 196 886 zł, w tym wkład własny PW 629 529 zł (15%) i środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 567 336 zł (85%).

Termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2015 r.

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Orciuch.

Głównym celem projektu było uruchomienie Laboratorium Grafenowego Politechniki Warszawskiej, którego głównym zadaniem jest wytwarzanie standaryzowanego grafenu płatkowego (tlenek i zredukowany tlenek grafenu) o określonej funkcjonalności, metodą chemiczną, na potrzeby badań aplikacji grafenowych.

We wrześniu 2015 r. Dziekan Wydziału, za zgodą i z poparciem Rady Wydziału, utworzył nową komórkę organizacyjną Wydziału – Laboratorium Grafenowe PW. Kierownikiem Laboratorium został prof. Leszek Stobiński.

Obecnym kierownikiem Laboratorium jest dr inż. Wojciech Orciuch a LG PW działa jako komórka organizacyjna Zakładu Intensyfikacji Procesów Przemysłowych.

Zapraszamy do zapoznania się z oraz na stronę wydarzenia: Uroczyste Otwarcie LG PW.

Informacje medialne na temat projektu:

25/08/2015 Puls Biznesu "Grafen grafenowi nierówny"  
07/09/2015 Biuletyn PW: "Grafen płatkowy specjalnością nowo powstającego laboratorium Politechniki Warszawskiej"  
09/2015 Express Przemysłowy, wrzesień 2015, wydanie 7  
09/2015 Przemysł Chemiczny, wrzesień 2015  
20/09/2015 NanoNet "Standaryzowany grafen płatkowy specjalnością nowego laboratorium Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej"  
24/09/2015 Puls Biznesu "Warszawa ma nowe laboratorium grafenowe"  
24/09/2015 PAP.pl "Politechnika Warszawska otwiera Laboratorium Grafenowe"  
25/09/2015 Biuletyn PW, "Otwarcie Laboratorium Grafenowego w Politechnice Warszawskiej"  
25/09/2015 Serwis prasowy MJWPU: "Nowoczesne laboratorium grafenowe politechniki otwarte"  
25/09/2015 Aktualności PW: "Politechniczny grafen"  
25/09/2015 Evertiq.pl "Nowe laboratorium grafenowe na PW"  
26/09/2015 InnPoland.pl (NaTemat.pl) "Politechnika Warszawska otworzyła Laboratorium Grafenowe za 4,5 mln zł. Będzie produkować grafen płatkowy"  
26/09/2015 Warszawawpigulce.pl "Nowe laboratorium grafenowe na Politechnice Warszawskiej!"  
28/09/2015 PW news: "New Graphene Lab opened at the Warsaw University of Technology"  
10/2015 Przemysł Chemiczny, październik 2015 - relacja z uroczystości otwarcia LG PW