Zespół Badawczy Inżynierii Reaktorów Chemicznych

Zespół Badawczy Inżynierii Reaktorów Chemicznych działa w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na WIChiP PW.

Tematyka badawcza Zespołu obejmuje m.in:

 • badanie doświadczalne i modelowanie matematyczne różnego typu reaktorów chemicznych i bioreaktorów, w tym dobór optymalnych warunków prowadzenia procesu,
 • badanie przebiegu reakcji chemicznych w warunkach wysokociśnieniowych, w szczególności z udziałem płynu w stanie nadkrytycznym,
 • badanie wpływu warunków mieszania na przebieg reakcji chemicznych, 
 • projektowanie, powiększanie skali i optymalizację procesów zachodzących w reaktorach chemicznych i bioreaktorach.

 

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Marek Henczka
marek.henczka@pw.edu.pl

Pracownicy Zespołu posiadają bogate doświadczenie w badaniu eksperymentalnym, modelowaniu matematycznym, projektowaniu oraz optymalizacji reaktorów chemicznych i bioreaktorów, zdobyte w trakcie realizacji licznych projektów badawczych oraz B+R we współpracy z partnerami naukowymi i przemysłowymi (m.in. PKN Orlen, CIECH, BASF, Merck), a także udokumentowane licznymi publikacjami o zasięgu światowym.

Kierownik Pracownicy Doktoranci
prof. dr hab. inż. Marek Henczka dr hab. inż. Magdalena Jasińska, prof. PW
dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. PW
dr inż. Małgorzata Djas
dr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska
dr inż. Jan Krzysztoforski
mgr inż. Piotr Cendrowski

Infrastuktura badawcza

 • różnego typu reaktory chemiczne i bioreaktory w skali laboratoryjnej
 • mikroreaktory heterofazowe, mikroseparatory, mikropompa
 • reaktory wysokociśnieniowe (do 20 MPa) w skali laboratoryjnej
 • zaawansowana aparatura analityczna
 • klaster obliczeniowy
 • oprogramowanie specjalistyczne do wspomagania projektowania (CAD) oraz do obliczeniowej mechaniki płynów (CFD)

Kluczowe projekty

 • Procesy zintegrowane reaktywnej ekstrakcji z zastosowaniem płynów w stanie nadkrytycznym (MNiSW, 2010–2014)
 • Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz-ciecz z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy na przebieg złożonych reakcji chemicznych (NCN, OPUS, 2018–2022)
 • Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych, z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego (NCBR, 2012–2015)
 • Wytwarzanie katalizatorów do reakcji redukcji tlenu opartych na zredukowanym tlenku grafenu przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym (IDUB PW, 2021–2022)
 • Badanie hydrodynamiki i wymiany masy w mikroreaktorach gaz-ciecz (MNiSW, 2011–2014)

Oferowane usługi

 • badania doświadczalne pracy jedno- i wielofazowych reaktorów chemicznych i bioreaktorów w skali laboratoryjnej
 • modelowanie matematyczne reaktorów chemicznych i bioreaktorów
 • badania doświadczalne i modelowanie matematyczne wpływu mieszania laminarnego i burzliwego w układach jedno- i wielofazowych na przebieg reakcji chemicznych
 • projektowanie, optymalizacja i powiększanie skali reaktorów chemicznych i bioreaktorów

Patenty

 • Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej (PL214499B1)
 • Sposób wydzielania produktów reakcji fosgenowania toluilenodiaminy (TDA) w fazie gazowej przy wytwarzaniu toluilenodiizocyjanianu (TDI) (PL214498B1)