Deklaracja Dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ichip.pw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 21-02-2022 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-02-2022 

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 21-02-2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-02-2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są administratorzy strony internetowej Wydziału, Karol Ulatowski i Michał Wojasiński. Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: webmaster.ichip@pw.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu prosimy o podanie:

- imienia i nazwiska,

- danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail),

- dokładnego adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

- opisu na czym polega problem i w jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1314

telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełny opis dostępności architektonicznej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej: 

Opis sporządzono dnia: 2023-03-21

Data ostatniej aktualizacji opisu: 2023-09-30.

Budynek Gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej zlokalizowany jest przy ulicy Waryńskiego 1 w Warszawie. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy rondzie Jazdy Polskiej oraz przy ul. Waryńskiego. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Marszałkowskiej. Stacja metra Politechnika znajduje się w odległości około 200 m przy al. Armii Ludowej. Winda do metra znajduje się przy południowym wejściu do metra przy wieżowcu ul. Polna 11. Jest to zewnętrzna winda osobowa z dojazdem na poziom przejścia podziemnego. Dojazd na peron stacji metra możliwy jest przez kolejną windę znajdującą się przy bramkach kontroli biletowej. Wydział posiada parking, w tym 1 własne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Główne drzwi wejściowe znajdują się od terenu wewnętrznego, przy niewielkim skwerze. Dojście przez bramkę od ulicy Waryńskiego, chodnikiem. Na dojściu występują krawężniki. Drzwi wejściowe są łatwe do zlokalizowania. Do drzwi wejściowych prowadzą schody i pochylnia zewnętrzna. Drzwi są szerokie, obowiązuje zasada prawe drzwi służą do wejścia, a lewe do wyjścia. Po wejściu przez wiatrołap, znajduje się obszerny hol z miejscami do siedzenia.

Budynek Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej tworzy układ dwóch budynków – „niższego” (dwukondygnacyjnego z laboratoriami dydaktycznymi i warsztatami) oraz „wyższego” siedmiokondygnacyjnego z audytorium i pomieszczeniami pracowników.

W holu w głębi po prawej stronie znajduje się klatka schodowa z 2 windami. Dalej idąc w prawo w korytarz, znajduje się wejście do Audytorium. W tej części Wydziału, na pierwszym piętrze znajduje się część administracyjna budynku: dziekanat I stopnia, dziekanat II stopnia, bar, klub studencki, sekretariat oraz sala rady wydziału. Kolejne piętra są przeznaczona jako pomieszczenia dla pracowników. Układ budynku „wyższego” jest prosty i korytarzowy. Po obu stronach korytarza znajdują się pomieszczenia pracowników.

Po lewej stronie holu wejściowego jest przejście do strefy niższej, zbudowany wokół dwóch atriów. W tej strefie budynek tworzy układ wokół dwóch atriów, tzw. podwórek „B” i „C” wokół których znajdują się laboratoria, warsztaty i inne pomieszczenia. W budynku obszarowi kontroli podlegają laboratoria. Komunikację poziomą stanowi długi korytarz, po obu stronach korytarza są laboratoria specjalistyczne. W tej części budynku są trzy klatki schodowe. Aby dostać się na pierwsze piętro trzeba skorzystać z windy w głównej części budynku. Na pierwszy piętrze układ budynku przypomina literę „C”, gdzie po obu stronach korytarzy znajdują się laboratoria komputerowe lub specjalistyczne, sale wykładowe.

W Dziekanatach i Sekretariacie znajdują się pętla indukcyjne. Brak pochylni wewnętrznych w budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.