Umorzenia płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Decyzją Rektora PW powtarzanie ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych podlega opłatom.

 

W roku akademickim 2012/2013 na postawie Decyzji Rektora PW nr 43/2011 z dnia 16 maja 2011 roku za zajęcia powtarzane w semestrze zimowym naliczana jest opłata w wysokości 10zł za każdą godzinę powtarzanych zajęć.

Od semestru letniego obowiązywać będzie nowa stawka w wysokości 15zł za godzinę ustanowiona Decyzją Rektora PW nr 53/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku.

 

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych są naliczane w pierwszym tygodniu każdego semestru i udostępniane do wiadomości studentów.

 

Student ma możliwość wystąpienia o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty wypełniając wniosek.

Wnioski kierowane do Dziekana Wydziału należy składać w Dziekanacie ogólnym (pok. 182) w terminie 2 tygodni od daty naliczenia płatności i wezwania do zapłaty.