Uczestnicy procesu kształcenia i ich kompetencje

Uczestnicy procesu kształcenia i ich kompetencje 

Funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Rys. Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia wdrożony na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

 

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące. Procesy te dotyczą w szczególności: 
 • zasobów ludzkich i materialnych Wydziału, 
 • organizacji procesu dydaktycznego, 
 • realizacji procesu kształcenia, 
 • funkcjonowania Wydziału w środowisku interesariuszy zewnętrznych np. wśród maturzystów (jako potencjalnych kandydatów na studia) i pracodawców (jako interesariuszy zewnętrznych procesu kształcenia realizowanego przez Wydział).
Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania. Wytyczne funkcjonowania Systemu w szczegółowy sposób określają procedury systemowe. 

 

Zakres kompetencji uczestników Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Podstawowymi dokumentami określającymi zakres kompetencji organów jednoosobowych i kolegialnych Wydziału są: 
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1364 z późniejszymi zmianami), 
 • Statut Politechniki Warszawskiej. 
Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału, a także zakres działania administracji określają: 
 • Statut Politechniki Warszawskiej, 
 • uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej, 
 • regulaminy szczegółowe, 
 • zarządzenia Rektora, 
 • zarządzenia Dziekana. 
Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Kształcenia na kadencję organów jednoosobowych. W skład Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia wchodzą kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału, pracownicy naukowo-dydaktyczni będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych Wydziału oraz przedstawiciele doktorantów oraz Wydziałowej Rady Samorządy Studentów. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia jest Prodziekan ds. Nauczania. Podstawą prawną działania Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia są: Uchwała nr 122/XLVI/2006 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwały Rady Wydziału w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia należy: 
 • kształtowanie koncepcji kształcenia, planów studiów, programów nauczania oraz metod dydaktycznych w zakresie ich spójności oraz osiągnięcia założonych w sylwetce absolwenta postaw, umiejętności, kwalifikacji i kompetencji społecznych; 
 • opiniowania doboru kadry naukowo-dydaktycznej, w tym upoważniania nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora do prowadzenia wykładów; 
 • analiza programów nauczania i planów studiów w zakresie ich zgodności z wytycznymi zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji; 
 • opiniowania tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w zakresie ich zgodności z celami, treściami i metodami kształcenia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa; 
 • dokonywania okresowej oceny poziomu przygotowania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich; 
 • dokonywania okresowej analizy osiąganych efektów kształcenia studentów na poszczególnych zajęciach dydaktycznych oraz poszczególnych poziomach i specjalnościach studiów; 
 • opracowanie i wdrażanie procedur dotyczących kształcenia realizowanego na Wydziale zgodnie z polityką stosowaną przez władze Uczelni; 
 • opracowanie wniosków o uruchamiania nowych kierunków i specjalności studiów; 
 • nadzorowanie i ocena organizacji procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale. 
W imieniu Dziekana osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Systemu jest Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W danej kadencji, Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia powołuje i odwołuje Dziekan. Podstawą prawną działania Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są: Uchwała nr 122/XLVI/2006 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 listopada 2006 r., decyzja Dziekana z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia należy inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu prawidłowe wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. W szczególności zadania te obejmują: 
 • współpracę z Pełnomocnikiem Rektora oraz Uczelnianą Radą ds. Jakości Kształcenia; 
 • nadzór nad dokumentacją systemową, jej aktualizacją i dystrybucją w obrębie Wydziału; 
 • nadzór nad warunkami realizacji procesu kształcenia i jego monitorowanie; 
 • nadzór nad procesem oceny jakości kształcenia dokonywanej przez uczestników procesu kształcenia, w tym nad ankietyzacją i hospitacjami zajęć dydaktycznych; 
 • koordynację pracy osób odpowiedzialnych za zidentyfikowane w ramach Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia procesy główne, pomocnicze i działania doskonalące; 
 • zarządzanie audytami wewnętrznymi na Wydziale; 
 • nadzór nad wdrażaniem działań korygujących i zapobiegawczych oraz inicjowanie działań doskonalących; 
 • przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznego przeglądu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 
 • współpraca z instytucjami związanymi z jakością kształcenia, w tym akredytacyjnymi i certyfikującymi. 
Rada Wydziału powołuje Wydziałową Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję organów jednoosobowych. W skład Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych Wydziału. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan ds. Nauczania. Podstawą prawną działania Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia są: Uchwała nr 122/XLVI/2006 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 listopada 2006 r. oraz uchwały Rady Wydziału w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Do zadań Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia należy: 
 • nadzorowanie przebiegu ankietyzacji zajęć dydaktycznych; 
 • opracowywanie harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach procesu kształcenia przyjętego przez Wydział; 
 • prowadzenie wewnętrznej oceny procesu kształcenia na podstawie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych, oceny pracy nauczycieli akademickich oraz ankiet wśród studentów i absolwentów; 
 • dokonywanie okresowej analizy treści kart opisów przedmiotów i sylabusów; 
 • dokonywanie oceny zapewniania właściwych warunków nauki (środki dydaktyczne, pomoce naukowe, infrastruktura, dostęp do literatury); 
 • dokonywanie okresowej analizy wyników nauczania studentów; 
 • opracowywanie działań korygujących, naprawczych i doskonalących dotyczących realizacji poszczególnych elementów procesu kształcenia.