Terminy wnoszenia opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne

Studenci powtarzający zajęcia dydaktyczne w semestrze 2020Z oraz semestrach wcześniejszych zobowiązani są do bezzwłocznego uregulowania płatności za zajęcia naliczone w systemie USOS w nieprzekraczalnym terminie 14.05 br. Nieuregulowanie naliczonych płatności za powtarzane zajęcia w powyższym terminie skutkować będzie wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów.
Termin wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w semestrze 2020L upływa 28.05 br. Naliczenia płatności dostępne są dla Studentów w systemie USOS. Postępowanie dyscyplinujące Studentów zalegających z opłatami za zajęcia dydaktyczne powtarzane w semestrze 2021L zostały określone Zarządzeniu nr 9/2021 Rektora PW z dnia 3 lutego 2021 r. (szczegółowe informacje dostępne są w § 5. ust. 2. Załącznika do Zarządzenia nr 9/2021 Rektora PW).

 

Prodziekan ds. Studenckich,
dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni

Kategoria: 
informacja ogólna, studia, studenci.