Stypendium socjalne i socjalne zwiększone, zapomoga

Stypendia socjalne - postanowienia ogólne:

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów.

2. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów, przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie studenta, wyliczona według zasad określonych w załączniku nr 2 do regulaminu.

3. W przypadku zmiany sytuacji materialnej na skutek utraty lub uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, wysokość stypendium socjalnego ulega zmianie zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2. Jeżeli zmiana sytuacji materialnej powoduje ustanie prawa do stypendium, zostaje ono wstrzymane. Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego lub uzyskanego składa się w dziekanacie.

 

Ogłoszona przez Rektora kwota dochodu na 1 osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego obowiązująca od 1 października 2017 r. (tj. w roku akademickim 2017/2018) wynosi 1050,00 zł.

 

-------------------------------------------------

 

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w domu studenckim

Instrukcja wypełnienia wniosku

Oświadczenie 1, oświadczenie 2, oświadczenie 3, oświadczenie 4

 

===========================================================================================================

 

Zapomoga - postanowienia ogólne:

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 14 do regulaminu.

3. Student może otrzymać zapomogę od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim.

4. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.

5. Zdarzenia podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.

6. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:

  1. ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
  2. śmierć najbliższego członka rodziny;
  3. poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem;
  4. inne zdarzenie powodujące przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta.

7. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

 

------------------------------------------------

 

Wniosek o przyznanie zapomogi