Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na rok akademicki 2017/2018 będą przyjmowane od rozpoczęcia r.a. do dn. 16 października w Dziekanacie pok. 179.

(data ogłoszenia: 2017-09-15)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce, student musi spełnić łącznie następujące kryteria:

 1) uzyskać średnią ocen za rozpatrywany okres co najmniej 4,00,

 2) uzyskać odpowiednią liczbę punktów ECTS (za rozpatrywany okres oraz od początku studiów),

 3) zakwalifikować się do grupy 10% studentów z najlepszą średnią na kierunku.

 

Kryteria tworzenia list rankingowych, na podstawie których przyznawane będą stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce określa Decyzja Dziekana.

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW stypendia te przyznawane są w dwóch kategoriach.

 

W roku akademickim 2017/2018 regulamin umożliwia uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na 1 roku studiów, którzy byli laureatami lub uczestnikami finału olimpiady międzynarodowej lub przedmiotowej.

  

------------------------------------------------

 

Procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce 

Wniosek dla najlepszych studentów za wyniki w nauce

Wniosek dla studentów 1 roku laureatów olimpiad

Wykaz olimpiad

Wniosek doktoranci

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów