Stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

Postanowienia ogólne:

I. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub ysokie wyniki sportowe może otrzymać student, który:

  1. w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  2. zaliczył pierwszy rok studiów w rozumieniu §11 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej wprowadzony uchwałą nr 378/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 21 grudnia 2011 roku, lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie wyników uzyskanych w ciągu ostatniego roku studiów pierwszego stopnia;
  3. uzyskał rejestrację na kolejny rok lub semestr studiowania w rozumieniu §12 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej o którym mowa w pkt. 2.

II. Do wniosku o stypendium student dołącza:

  1. w przypadku osi ągnięć naukowych: udokumentowany wykaz osiągnięć wraz z przyporządkowaną każdemu osiągnięciu liczbą punktów oraz opinię dziekana wydzia łu potwierdzającą merytoryczną i punktową klasyfikację osiągnięć studenta. Osiągnięcia naukowe uwzględniane przy przyznawaniu stypendium, odpowiadające im liczby punktów oraz sposób ich dokumentowania określone są w załączniku nr 4 do regulaminu;
  2. w przypadku wysokich wyników sportowych: imienne zaświadczenie organizatorów o udziale w zawodach, zawierające: nazwę dyscypliny, nazwę, datę i miejsce zawodów oraz zajęte w nich miejsce. Wyniki sportowe uwzględniane przy przyznawaniustypendium oraz odpowiadające im liczby punktów określone są w załącznikunr 5 do regulaminu;
  3. w przypadku osiągnięć artystycznych: imienne zaświadczenie od organizatorów, poświadczające udział studenta w wydarzeniu artystycznym oraz zajęte w nim miejsce.Osiągnięcia artystyczne uwzględniane przy przyznawaniu stypendium oraz odpowiadające im liczby punktów określone są w załączniku nr 6 do regulaminu.

III. Ostateczna liczba przyznanych punktów równa jest sumie punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe.

IV. Wysokość stypendium obliczana jest jako iloczyn wartości punktu i ostatecznej liczby przyznanych punktów.

 

-------------------------------------------------------------

 

Załączniki:

Wniosek

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe

Zasady przyznawania punktów za wysokie wyniki sportowe

Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia artystyczne