Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Postanowienia ogólne:

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student od pierwszego roku studiów, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U.z 1997 nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

2. Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego powinien złożyć w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kopią wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wezwaniem do stawiennictwa przed odpowiednim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek studenta zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

3. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie. W przypadku przedłożenia w ciągu 3 miesięcy od tego terminu orzeczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. Przekroczenie trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w którym złożono orzeczenie.

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w trzech kategoriach, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Stypendium I kategorii otrzymują studenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, stypendium II kategorii - studenci z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a stypendium III kategorii - studenci z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

-----------------------------------------------------------

 

Wniosek