Stypendia, pomoc materialna

 

Edytowalne wersje (tzn. pliki w formatach Word i Excel) formularzy wniosków stypendialnych obowiązujących w roku akademickim 2021/2022 są dostępne w zakładkach odpowiadającym poszczególnym rodzajom stypendiów. 

 

Odbiór decyzji stypendialnych w semestrze 2021Z 

  • Decyzje o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) stypendium socjalnego oraz stypendium rektora można odbierać osobiście (lub przez uprawnionego pełnomocnika) w Dziekanacie studiów II stopnia (pok. 179)  od 16 listopada br. w godzinach 8:00-14:00 (czyli w godzinach pracy Dziekantu). 
  • Decyzje o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dostępne są w systemie USOS i zainteresowaniu Studenci po zalogowaniu odbierają je samodzielnie, zgodnie z poniższą instrukcją:
    "Dla wszystkich" -> "Wnioski" -> "Lista pism administracyjnych" -> "Odbierz decyzje" (należy wpisać kod PIN przesyłany na adres poczty elektronicznej w domenie ...(at)pw.edu.pl) -> kliknij "Zatwierdź" -> kliknij "Pobierz UPO" (UPO = urzędowe potwierdzenie odbioru) oraz kliknąć "Pobierz podpisany PDF".

 

-------------------------------------------------------------

Decyzja nr 313/2021 Rektora PW z dnia 5 listopada 2021r. 

Decyzja nr 313/2021 Rektora PW z dnia 5 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

-------------------------------------------------------------

Postępowania odwoławcze 

Skierowanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej odwołania od decyzji WKS WIChiP należy składać w formie papierowej w Dziekanacie (p. 179). 

 

-------------------------------------------------------------

Poradnik stypendialny SSPW (edycja 2021)

Przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej "Poradnik stypendialny SSPW 2021" dostępny jest na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW

 

-------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora PW z dnia 13 września 2021r. 

Zarządzenie nr 78/2021 Rektora PW z dn. 13.09.2021r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022

Pobierz plik (format: pdf)

 

Regulamin świadczeń dla studentów PW na r. ak. 2021/2022 

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021 (Załącznik do zarządzenia nr 78/2021 Rektora PW)

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Informacja Prorektora ds. Studenckich PW z dnia 15 września 2021r. 

Pismo BSS/967/2021 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, ustalająca kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego od 1 października 2021r. 

Pobierz plik (format: pdf)

 

-------------------------------------------------------------

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych jest częścią Biura Spraw Studenckich i wypełnia jedną z misji Politechniki Warszawskiej, którą jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. Sekcja działa na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia oraz pomaga w dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Sekcji jest również kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz angażowanie się w działania zwiększające dostępność Politechniki Warszawskiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (BSS). 

 

-------------------------------------------------------------

Informacje uzupełniające

 

Poradnik stypendialny SSPW (edycja 2021)

Przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej "Poradnik stypendialny SSPW 2021" dostępny jest na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich PW.

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne (wyłącznie do celów informacyjnych): 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020