Stypendia, pomoc materialna

Nowe formularze wniosków stypendialnych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 są dostępne w zakładkach odpowiadających poszczególnym rodzajom stypendiów. 

 

-------------------------------------------------------------

Wnioski o stypendium rektora w semestrze 2021L - lista ostateczna 

Pozytywnie zaopiniowana przez Wydziałową Komisję Stypendialna WIChiP (WKS) ostateczna lista studentów WIChiP PW ubiegających się o stypendium rektora w semestrze 2021L, zawierająca numery albumów wraz ze średnią ocen oraz liczbą punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (zgodnie z §24 ust. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na r. ak. 2020/2021) i uwzględniająca wnioski studentów o korektę naliczeń punktów przedstawionych w liście wstępnej z dn. 09.03 br., została opublikowana 16 marca 2021 r. 

Zgodne z §2 ust. 26 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na r. ak. 2020/2021, od decyzji WKS studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Stypendia w semestrze letnim (2021L) roku akademickiego 2020/2021 

Wnioski o stypendium rektora oraz stypendium socjalne przyjmowane będą do 7 marca 2021 r. Wnioski należy składać do oznaczonego pojemnika przy wejściu do gmachu Wydziału (biała skrzynka przy portierni)Wnioski należy składać wyłącznie w zaklejonych kopertach formatu A4: jedna koperta = wnioski dotyczące jednej osoby

 

Studenci I stopnia studiów oraz II stopnia studiów kontynuujący studia na WIChiP PW zobowiązani są do ponownego złożenia wyłącznie wniosków o odpowiednie stypendia, natomiast załączniki dokumentujące dochód studenta (tzn. do wniosku o stypendium socjalne) oraz załączniki dokumentujące osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne (tzn. do wniosku o stypendium rektora), zostaną przeniesione z wniosków składanych jesienią. Zgodnie z obowiązującymi zasadami stypendia były przyznane do końca trwania I stopnia studiów (tj. na 5 miesięcy) i w przypadku kontynuacji nauki nie są „automatycznie” przedłużane na II stopniu studiów.

Studenci II stopnia studiów rozpoczynający studia na WIChiP PW zobowiązani są do złożenia wniosków wraz z kompletem załączników. 

 

Stypendium rektora w semestrze 2021L 

W roku akademickim 2020/2021, zgodnie z Decyzją nr 4/2020 Dziekana WIChIP PW, studentom naszego Wydziału stypendia rektora są przyznawane na okres 5 miesięcy (z wyjątkiem studentów I roku - finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych w 2020 r., którzy otrzymali stypendia na okres 10 miesięcy). Zatem do otrzymania stypendium rektora na semestr 2021L niezbędny jest wymóg ponownego złożenia wniosku, który dotyczy studentów I i II stopnia studiów. Obowiązują te same zasady przeliczania średniej na punkty i tworzenia list rankingowych co w semestrze 2020Z. 
Uwaga: zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów PW na r. akad. 2020/2021, wprowadzonym Zarządzeniem nr 78/2020 Rektora PW z dn. 23.09.2020 r., Rozdział VII, §23, ust. 5 i 6:
5. Student, który w poprzednim semestrze studiował na innym wydziale lub uzupełniał braki wynikające z różnic programowych spowodowane przeniesieniem z innego wydziału, może otrzymać punkty do stypendium rektora w części za wyniki w nauce. O uznaniu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, decyduje dziekan.
6. Student, który w poprzednim semestrze studiował na innym wydziale, do wniosku dołącza potwierdzenie uzyskanej w poprzednim roku średniej, obliczonej według zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4.

 

Tryb składania wniosków o stypendia w semestrze 2021L 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Biuro Spraw Studenckich w dniu 22 lutego 2021 r., w semestrze letnim 2021L tryb składania i procedowania wniosków o stypendia jest analogiczny do obowiązującego w semestrze zimowym 2020Z, tzn.: 

  • elektronicznie - wnioski o stypendium dla niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogi, 
  • stacjonarnie - wnioski o stypendium socjalne, wnioski o stypendium rektora oraz wszystkie wnioski dotyczące doktorantów. 

Uwaga: Na naszym Wydziale, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami funkcjonowania Wydziału w czasie epidemii, wszystkie wioski składane przez studentów stacjonarnie, należy składać do oznaczonego pojemnika przy wejściu do gmachu Wydziału (biała skrzynka przy portierni). Przyjęty sposób składania wniosków jest zgodny z kryteriami ochrony danych osobowych. Wnioski należy składać wyłącznie w zaklejonych kopertach formatu A4: jedna koperta = wnioski dotyczące jednej osoby. 

 

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych w semestrze 2021L

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 określone zostały w informacji Prorektora ds. Studenckich z dn. 22 lutego 2021 r. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

-------------------------------------------------------------

Decyzja nr 315/2020 Rektora PW z dnia 20 listopada 2020 r. 

Decyzja nr 315/2020 Rektora PW w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PW z dnia 8. października 2020 r. 

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PW zmieniające zarządzenie 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/21 
(Uwaga: zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zdalnego przeprowadzania posiedzeń Komisji Stypendialnych oraz podejmowania przez Komisje Stypendialne uchwał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW z dnia 23. września 2020 r. 

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021

Pobierz plik (format: pdf)

 

Regulamin świadczeń dla studentów PW 

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021 

Pobierz plik (format: pdf)

 

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych 

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 określone zostały w informacji Prorektora ds. Studenckich z dn. 1 października 2020 r. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych jest częścią Biura Spraw Studenckich i wypełnia jedną z misji Politechniki Warszawskiej, którą jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. Sekcja działa na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia oraz pomaga w dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Sekcji jest również kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz angażowanie się w działania zwiększające dostępność Politechniki Warszawskiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (BSS). 

 

-------------------------------------------------------------

Informacje uzupełniające

 

Poradnik stypendialny

Przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej "Poradnik stypendialny" dostępny jest na stronie internetowej sspw.pl/pl/poradnik-stypendialny.

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne (wyłącznie do celów informacyjnych) 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020