Stypendia, pomoc materialna

Stypendium Rodziny Lipińskich

Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej, o które mogą się ubiegać studenci m.in. naszego Wydziału. W roku akademickim 2020/2021 nabór wniosków o przyznanie stypendium Rodziny Lipińskich trwa tylko do 18 stycznia 2021r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Inne stypendia". 

 

Listy stypendiów rektora przyznanych studentom WIChiP w semestrze 2020Z 

Odwoławcza Komisja Stypendialna pozytywnie zaakceptowała listy rankingowe dotyczące stypendium rektora oraz stypendium dla tegorocznych maturzystów, które zostały przedstawione do zaopiniowania przez WKS WIChiP PW. 

Zgodnie z § 2 ust. 26 "Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021", od decyzji WKS studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Wstępna lista studentów ubiegających się o stypendium rektora 

Wstępna lista studentów WIChiP PW ubiegających się o stypendium rektora, zawierająca numery albumów wraz ze średnią ocen oraz liczbą punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (zgodnie z §24 ust. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na r. ak. 2020/2021) została opublikowana w dn. 29.10.2020 r. 

W przypadku niezgodności danych dotyczących punktacji należy złożyć pisemny wniosek o korektę średniej ocen lub punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne na adres poczty elektronicznej Prodziekana ds. Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dn. 4 listopada 2020 r., do godz. 12:00

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Przedłużenie terminu składania wniosków stypendialnych do 26 października 2020 r. 

Zgodnie z informacją BSS/900/2020 Prorektora ds. Studenckich, do 26 października 2020 r., przedłużony został termin składania wniosków stypendialnych. W tym celu, w dniach 19-26 października br., w godzinach 9-15, przy wejściu do gmachu Wydziału, zostanie wystawiony wyraźnie oznaczony pojemnik, do którego studenci WIChiP będą mogli bezkontaktowo złożyć wnioski stypendialne dotyczące: stypendium socjalnego oraz stypendium rektora. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PW z dnia 8. października 2020 r. 

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora PW zmieniające zarządzenie 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/21 
(Uwaga: zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zdalnego przeprowadzania posiedzeń Komisji Stypendialnych oraz podejmowania przez Komisje Stypendialne uchwał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW z dnia 23. września 2020 r. 

Zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021

Pobierz plik (format: pdf)

 

Regulamin świadczeń dla studentów PW 

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2020/2021 

Pobierz plik (format: pdf)

 

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych 

Tryb i sposób procedowania wniosków stypendialnych w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 określone zostały w informacji Prorektora ds. Studenckich z dn. 1 października 2020 r. 

Pobierz plik (format: pdf) 

 

Nowe formularze wniosków stypendialnych obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 są dostępne w zakładkach odpowiadających poszczególnym rodzajom stypendiów. 

 

-------------------------------------------------------------

Informacje uzupełniające

 

Procedura obsługi stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg

Procedura obsługi stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg została szczegółowo opisana na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (BSS). 

 

Poradnik stypendialny

Przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej "Poradnik stypendialny" dostępny jest na stronie internetowej sspw.pl/pl/poradnik-stypendialny.

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne (wyłącznie do celów informacyjnych) 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020