Studia II stopnia

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale IChiP w roku akademickim 2020/2021

Kierunek studiów: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

 1. Na WIChiP PW prowadzone są studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa rozpoczynające się od semestru letniego i trwające 1,5 roku (trzy semestry).
   
 2. O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:
 • absolwenci 7-semestralnych akredytowanych studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa posiadający tytuł zawodowy inżyniera, 
 • absolwenci 7-semestralnych akredytowanych studiów inżynierskich o zbliżonym zakresie programowym (Technologia chemiczna, Biotechnologia, Inżynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska i podobne) posiadający tytuł zawodowy inżyniera, jeżeli będą mogli uzyskać dyplom ukończenia studiów II stopnia na WIChiP PW po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS. Przy większych różnicach programowych Dziekan może wskazać przedmioty do uzupełnienia przez kandydata przed przyjęciem na studia II stopnia.
 • absolwenci 6-semestralnych akredytowanych studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata po ukończeniu kierunków technicznych. W tym przypadku kandydaci są zobowiązani do zaliczenia dodatkowych zajęć w wymiarze 30 ECTS przed przyjęciem na studia II stopnia.
 • inni kandydaci, których kompetencje, uzyskane dotychczas w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny, oceni Komisja jako rokujące uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu, po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.
   
 1. Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na WIChiP PW mają obowiązek zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl. Podczas wpisywania zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie jpg (kolorowe, format 300x375 pikseli, rozdzielczość powyżej 300 dpi, rozmiar max. 500 kB). Zdjęcie to musi być identyczne ze zdjęciem tradycyjnym złożonym z kompletem dokumentów.
   
 2. Zgłoszenia internetowe kandydatów będą przyjmowane w terminie 11 stycznia-03 lutego 2021 r. Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym koncie kandydata.
   
 3. Po dokonaniu wpłaty kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie studiów II stopnia w terminie do 09 lutego 2021 r.:
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia (do pobrania w dziekanacie lub na stronie www),
 • CV (życiorys),
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez OKE),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich oraz kopię suplementu lub karty przebiegu studiów (w uzasadnionych przypadkach zamiast dyplomu będą honorowane zaświadczenia o ukończeniu studiów),
 • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę przy składaniu dokumentów,
 • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
   

Kandydaci, którzy aplikując na studia II stopnia, kontynuują studia na WIChiP PW i nie odebrali dotychczas dokumentów z Biura Ewidencji Studentów PW, po zarejestrowaniu się i zaznaczeniu w portalu rejestracyjnym opcji kontynuacji studiów oraz po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, składają jedynie:

 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia (do pobrania w dziekanacie lub na stronie www),
 • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
   
 1. Miejsce składania dokumentów - Dziekanat studiów II stopnia WIChiP PW, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, pok. 179, tel. 22 234 6509, email: dziekanat.ichip@pw.edu.pl.

 

 1. Limit przyjęć na studia II stopnia wynosi 80 miejsc.

 

 1. Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w czasie przerwy międzysemestralnej, a studia rozpoczynają się od początku semestru letniego. Po zakwalifikowaniu na studia II stopnia studenci wybierają jedną z oferowanych specjalności.

 

 1. Poszczególne specjalności studiów II stopnia będą uruchamiane dla grup min. 15 osób.

 

 1. Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie wyniku studiów I stopnia. Rada Wydziału może określić minimalny wynik studiów I stopnia kwalifikujący do przyjęcia na studia II stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ponadto:
 • analizę dokumentów złożonych przez kandydatów,
 • rozmowę kwalifikacyjną (dla kandydatów spoza WIChiP PW).

 

 1. Lista osób przyjętych na studia II z podziałem na specjalności zostanie ogłoszona nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem zajęć na semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, tj. do 16 lutego 2021 r.
   

Do pobrania:

Podanie o przyjęcie na studia II stopnia w przypadku kontynuacji nauki na WIChiP PW

Podanie o przyjęcie na studia II stopnia dla pozostałych kandydatów