Studenci

OD WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej. Aby nasz głos był silniejszy, wybieramy spośród siebie przedstawicieli do Wydziałowej Rady Samorządu (WRS). Naszym zadaniem jest pomoc studentom oraz reprezentowanie ich interesów na forum Wydziału oraz Uczelni. Dodatkowymi zadaniami są rozwój kultury, sportu i turystyki, a także organizacja imprez wydziałowych. WRS uczestniczy również w pracach organów kolegialnych Wydziału i Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej (SSPW).

 

W ramach Wydziałowej Rady Samorządu działają następujące komisje:

•             Komisja Finansowo-Gospodarcza, której zadaniem jest zapewnienie jak najlepszych warunków materialnych do sprawnego funkcjonowania samorządności studenckiej, nadzór nad finansami poszczególnych jednostek samorządu oraz wspieranie aktywności studentów Politechniki Warszawskiej. KFG dofinansowuje projekty priorytetowe takie jak: wyjścia do teatrów, obozy integracyjne, spotkania wigilijne i inne.

•             Komisja Socjalna – jej zadaniem jest zajmowanie się wszystkimi sprawami socjalnymi studentów, czyli przyznawanie stypendiów:

o             Socjalnego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

o             naukowego dla osób wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce,

o             dopłat mieszkaniowych, na wyżywienie oraz zapomóg.

Udzielamy także informacji w zakresie kredytów studenckich i zajmujemy się opieką zdrowotną i ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków.

•             Komisja Zagraniczna – jej celem jest podejmowanie i korzystanie z inicjatyw międzynarodowych, a także wspieranie wymian zagranicznych, w których uczestniczą studenci IChiP – u. Na naszym Wydziale istnieje możliwość skorzystania z programu Socrates-Erasmus. Rokrocznie studenci wyjeżdżają na wymianę studencką m.in. do Japonii, Hiszpanii, czy też Portugalii.

•             Komisja Dydaktyczna zajmuje się organizacją i wspieraniem wszelkich działań studenckich związanych z szeroko rozumianą dydaktyką. Najważniejszym zadaniem komisji jest promocja studenckiego ruchu naukowego prowadzonego na naszym Wydziale. W roku 2005 rozpoczęło działalność Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Komisja uczestniczy również w tworzeniu i opracowywaniu regulaminów przedmiotów oraz ankietyzacji. Dzięki pracy tej komisji odwiedzamy i zapoznajemy się ze strukturami działania różnych zakładów pracy, które mogą stać się miejscem naszego zatrudnienia. Studenci biorą udział w zagranicznych targach chemicznych (ACHEMA organizowana w 2006 roku we Frankfurcie nad Menem). Dzięki współpracy komisji z Biurem Karier znajdującym się na Politechnice Warszawskiej, możemy uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących nas do poszukiwania przyszłej pracy np. „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Jak szukać pracy?” itp.

•             Komisja Kultury inspiruje przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. WRS organizuje tradycyjne imprezy Wydziałowe: otrzęsiny, połowinki oraz integracyjne z innymi wydziałami. Co dwa lata odbywa się Piknik Wydziałowy, na który zaproszeni są wszyscy absolwenci i studenci IChiP. Bierzemy czynny udział w Paradzie Studenckiej w trakcie Juwenaliów Warszawskich. Komisja stara się także przybliżyć studentom kulturę wyższą, poprzez organizowanie międzywydziałowych wyjść do teatru, filharmonii oraz muzeum. 

•             Komisja Sportu i Turystyki. Jej zadaniem jest rozpowszechnianie i promowanie sportu oraz turystyki wśród studentów oraz integracja środowiska akademickiego.  Dużym zainteresowaniem na naszym Wydziale cieszą się częste cykliczne wyjazdy turystyczno-integracyjne w góry: Tatry, Karkonosze, wyjazdy na narty w przerwie świąteczno – noworocznej oraz zagraniczne wycieczki w trakcie weekendu majowego. Wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów i organizujemy różnego rodzaju szkolenia.. Są to m.in. podstawowe i zawansowane kursy pierwszej pomocy, kursy wychowawców kolonijnych. Dbamy o zdrowie i życie innych uczestnicząc w akcji krwiodawstwa: „Dajesz krew, dajesz życie”. Nie zapominamy również o naszej kadrze: organizujemy mecze studenci-kadra w piłce nożnej i siatkówce.

•             Komisja Kwaterunkowa zajmuje się przyznawaniem pokoi w Domach Studenckich oraz rozwiązywaniem problemów związanych z zakwaterowaniem w akademikach. Obecnie kwaterunek obsługiwany jest przez System Elektronicznego Kwaterowania Studenta, który przyspiesza i usprawnia proces przyznawania pokoi w Domach Studenckich. Warto dodać, że został on w całości stworzony przez studentów Politechniki Warszawskiej.

•             Komisja Informacji i Promocji zajmuje się wizerunkiem Samorządu Studentów we wszelkiego rodzaju kanałach informacyjnych, zaczynając od Internetu, przez Media Studenckie po zewnętrzne patronaty medialne. W kręgu jej zainteresowań jest także pozyskiwanie środków zewnętrznych, wprowadzanie w realia Samorządu nowych działaczy oraz kontakty z jednostkami Politechniki Warszawskiej odpowiedzialnymi za szeroko rozumianą informację i promocję.

•             Komisja Domów Studenckich bierze udział w procesie zarządzania domami studenckimi. Przygotowuje uchwały określające zasady kwaterowania, opłaty za miejsca w Domach Studenckich zarówno na rok akademicki jak i okres wakacyjny. Uczestniczy w tworzeniu i realizacji planu remontowego oraz modernizacji i poprawie bytu mieszkańców, a także w podziale Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów.  Komisja dba o rozwój kulturalny i sportowy wśród mieszkańców domów studenckich poprzez szkolenia i wspieranie działalności Rad Mieszkańców

 

Jako przyszli studenci stanowicie nadzieję na kontynuację tradycji i działalności akademickiej na naszym Wydziale, dlatego też liczymy na Wasze zaangażowanie w WRS. Pracy mamy sporo i nie pogardzimy żadną parą rąk chętną do współpracy. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. Zachęcamy Was do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ichip.pw.edu.pl/samorzad, na której możecie zapoznać się z ludźmi działającymi w WRS oraz na bieżąco zobaczyć projekty, które organizowaliśmy i w których aktualnie uczestniczymy.

 

Nowym studentom zapewniamy miłą, przyjacielską atmosferę. Staramy się, aby czas spędzony na uczelni nie był wypełniony tylko nauką i chcemy rozwijać Wasze zainteresowania w różnych dziedzinach. W związku z tym proponujemy Wam wiele atrakcji dydaktycznych, kulturalnych i sportowo-turystycznych. Zawsze możecie się do nas zwrócić w każdej sprawie, zarówno dotyczącej nauki i studiów, jak i osobistej.

 

Serdecznie zapraszamy Was do podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.