Strategia jakości kształcenia WIChiP

Strategia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia WIChiP 

Zasadniczym celem funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest doskonalenie działalności Wydziału przez: 

 

  • sukcesywne unowocześnianie programów nauczania, poprzez ustawiczne uwzględnianie współczesnych osiągnięć nauki i techniki oraz wymagań rynku pracy; 
  • standaryzację i ujednolicenie sposobu postępowania kadry dydaktycznej i studentów; 
  • określenie odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu kształcenia; 
  • zwiększenia rangi pracy dydaktycznej; 
  • zagwarantowanie warunków technicznych zapewniających prawidłowe prowadzenie zajęć i efektywną obsługę administracyjną procesu dydaktycznego. 

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz §45 ust. 3 pkt. 2a Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat Politechniki Warszawskiej podjął Uchwałę nr 448/XLVII/2012 w sprawie uchwalenia efektów kształcenia dla programów kształcenia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uchwalone efekty kształcenia dotyczą następujących programów kształcenia realizowanych na Wydziale w obszarze nauk technicznych: 

  • dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa; 
  • dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.  

Uchwalone efekty kształcenia stanowią podstawę niezbędną do tworzenia planów studiów oraz programów nauczania na prowadzonym kierunku. 

 

Program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa prowadzonego na Wydziale obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Umiejętności absolwentów pozwalają na działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. 

 

Program nauczania na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa prowadzonego na Wydziale przewiduje, że podstawowa wiedza inżynierska z zakresu inżynierii chemicznej zostaje pogłębiona o aspekty dotyczące metod zarządzania procesami przemysłowymi i optymalizacji takich procesów, projektowania i realizacji procesów ochrony środowiska, a także nowoczesnych zastosowań biotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają twórczą pracę w zakresie opracowania, unowocześniania, optymalizacji i eksploatacji zaawansowanych technologii przemysłu przetwórczego, a także rozwijanie kariery naukowej lub menedżerskiej w branży przemysłowej. W ramach planu studiów II stopnia mogą być określone przedmioty wspólne dla jednej lub kilku specjalności.