Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy dokonało wyboru najlepszych kierunków studiów oferowanych na polskich uczelniach. Jesteśmy dumni, że wśród 25 wybranych jednostek znalazł się nasz Wydział.

 

Wyboru dokonano zgodnie z art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wyróżnionym jednostkom przyznano trzyletnią dotację projakościową.

 

Przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez kandydujące podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów:

  • Prowadzenie kierunków wyróżnionych w latach 2009–2011 przez PKA (obecnie Polska Komisja Akredytacyjna), z wyłączeniem zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.
  • Posiadanie najwyższej kategorii wynikającej z parametryzacji jednostek naukowych, czyli kategorii A(1).
  • Znajdowanie się, w ramach każdego z kierunków studiów objętych ocenami wyróżniającymi PKA, w pierwszej trójce jednostek o najwyższym wskaźniku efektywności naukowej określonym w ramach oceny parametrycznej danego kierunku.
  • Sklasyfikowanie w trakcie oceny parametrycznej z roku 2010 na pozycji nie niższej niż w pierwszej dziesiątce jednostek uczelnianych w ramach poszczególnych grup jednorodnych.

 

To kolejny krok w premiowaniu najwyższej jakości kształcenia, która stanowi filar wprowadzonej reformy szkolnictwa wyższego. Wyróżniamy najlepsze w Polsce kierunki studiów z myślą o tym, aby stwarzać im lepsze szanse dalszego rozwoju.  Poznajemy więc dziś liderów łączących najwyższej jakości kształcenie z wysokim poziomem prowadzonych badań – minister Barbara Kudrycka (maj 2012).

 

Więcej na stronie Ministerstwa.

Kategoria: 
informacja ogólna, wydział, kandydaci, studia, pracownicy, absolwenci, nauka.