Regulaminy, zarządzenia, harmonogramy

1. Dokumenty ogólne

Zasady funkcjonowania Politechniki Warszawskiej i poszczególnych wydziałów określają Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, uchwały Senatu PW oraz  przepisy i zarządzenia Rektora PW.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami)

Statut Politechniki Warszawskiej

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Regulaminy SJO zaliczania zajęć z języków obcych

Regulamin domu studenckiego

Karta praw studenta

2. Dokumenty WIChiP

Zasady organizacji studiów na WIChiP PW określają uchwały Rady Wydziału oraz przepisy i zarządzenia Dziekana Wydziału.

Zasady studiowania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Zasady zaliczania zajęć z języków obcych w r. a. 2017/2018

Szczegółowe zasady dyplomowania w r. a. 2017/2018

3. Harmonogram roku akademickiego

Rok akademicki 2017/2018

Rok akademicki 2018/2019