Regulaminy, zarządzenia, harmonogramy

1. Dokumenty ogólne

Zasady funkcjonowania Politechniki Warszawskiej i poszczególnych wydziałów określają Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, uchwały Senatu PW oraz  przepisy i zarządzenia Rektora PW.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.

Statut Politechniki Warszawskiej

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Regulaminy SJO zaliczania zajęć z języków obcych

Regulamin domu studenckiego

Karta praw studenta

Regulamin organizacji zajęć i zaliczeń WF

Zasady zwolnień lekarskich z zajęć WF

2. Dokumenty WIChiP

Zasady organizacji studiów na WIChiP PW określają uchwały Rady Wydziału oraz przepisy i zarządzenia Dziekana Wydziału.

Zasady studiowania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Zasady zaliczania zajęć z języków obcych

Szczegółowe zasady dyplomowania w r. a. 2019/2020

3. Harmonogram roku akademickiego

Rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2020/2021