Przedmioty HES

Informacje ogólne

Zgodnie z planem studiów I stopnia przed uzyskaniem absolutorium studenci są zobowiązani do zaliczenia łącznie 90 godzin zajęć z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych i uzyskania 6 ECTS według planu modelowego:

  • semestr I - 30 godzin (2 ECTS)
  • semestr II - 30 godzin (2 ECTS)
  • semestr III - 30 godzin (2 ECTS)

 

Studenci 1 semestru studiów uczestniczą w zajęciach z przedmiotów HES:

1. Prawo gospodarcze (1 ECTS, 15 godzin)

2. Prawo własności intelektualnej (1 ECTS, 15 godzin)

 

Studenci 2 i 3 semestru studiów wybierają jeden z oferowanych w danym semestrze przedmiot HES przy jednoczesnym spełnieniu warunku zaliczenia wymaganej sumarycznej liczby godzin zajęć.

Oferta przedmiotów HES do realizacji w semestrze 2018Z

Ostatnia zmiana: 10 lipca 2018 r.

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godz.
1 Podstawy gospodarki rynkowej IC.IHES302 2 30
2 Public relation i reklama we współczesnym świecie IC.IHES303 2 30
3 Komputer w kulturze współczesnej IC.IHES304 2 30