Płatności

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w r. 2015/2016 wysokość opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne wynosi:

  • w przypadku wykładów - 80 zł (ryczałt);
  • w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, zajęć projektowych i laboratoryjnych - 10 zł za godzinę zajęć.

Wprowadzona zostaje opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów:

  • na studiach I stopnia - 200 zł (ryczałt);
  • na studiach II stopnia - 360 zł (ryczałt).

 

Studenci zobowiązani do wnoszenia opłat z tytułu:

  • wydania elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł
  • wydania indeksu – 4 zł
  • powtarzania zajęć dydaktycznych
  • wznowienia studiów

powinny wpłacać należności przelewem na indywidualny numer konta bankowego - szczegóły.

 

Za wydanie duplikatów dokumentów opłata jest zwiększana o 50% w stosunku do kosztu oryginałów.

 

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów

Opłata za wydanie dyplomu inżynierskiego i magisterskiego wynosi:

  • 60 zł (bez odpisów i suplementu w jęz. obcym),
  • 100 zł (z odpisami i suplementem w jęz. obcym).

Opłatę za wydanie dyplomu należy wpłacać na na indywidualny numer konta bankowego - szczegóły.