Płatności

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Decyzja Dziekana WIChiP nr 31/2021 
Decyzja Dziekana WIChiP PW nr 31/2021 z dnia 15 października 2021r. w sprawie zasad umorzeń płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych przez studentów WIChiP w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z powodu niezadowalających wyników w nauce. 
Pobierz plik (format pdf)

 

W dniu 14 pażdziernika br. na kontach Studentów w USOSweb (zakładka: "Naliczenia oczekujące") zostały zaktualizowane dane o naliczeniach za powtarzane w semestrze 2021Z zajęcia dydaktyczne z semestru 2020Z.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi terminami:

Do 25.10.2021r.:

 • należy zgłaszać błędy w naliczeniach widocznych w USOSweb: osobiście, telefonicznie lub mailowo do Dziekanatu I stopnia (pok. 178, tel.: 22-2346453, e-mail: anna.lewczuk@pw.edu.pl);
 • w uzasadnionych przypadkach Studenci mogą skierować podanie o częściowe umorzenie płatności - podania należy adresować do Prodziekana ds. Studenckich i składać do Przewodniczącego WRS WIChiP (e-mail: jarosław.wilkowiecki.stud@pw.edu.pl) celem opiniowania zasadności podania;

Uwaga!
Bardzo ważne jest by do 25.10 br. wszyscy Studenci dokładnie sprawdzili naliczenia i zgłaszali ewentualne potrzeby korekty naliczeń. Po 25.10 br. naliczone kwoty zostaną zaksięgowane do systemu SAP i ich usunięcie/poprawienie będzie bardzo utrudnione i będzie wymagało dodatkowych działań ze strony Studentów.

Do 29.10.2021r.:

 • należy uiścić opłaty - jest to ostateczny termin płatności za powtarzane zajęcia, a niedotrzymanie tego terminu automatycznie wszczyna procedurę skreślenia danej osoby z listy studentów.

 

-------------------------------------------------------------

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów

1. Osoby, które rozpoczęły studia po 1 października 2019 r.:

 • nie płacą za wydanie dyplomu i suplementu oraz dwóch ich odpisów, wydanych na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Osoby, które rozpoczęły studia/wznowiły się na studia przed 1 października 2019 r. i obecnie przystępują do obrony, za wydanie dyplomu i suplementu płacą na poniższych zasadach (zgodnie z art. 77 ust. 2 i 2a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.)

Opłata za wydanie dyplomu inżynierskiego i magisterskiego wynosi:

 • 60 zł (bez odpisów i suplementu w jęz. obcym),
 • 100 zł (z odpisami i suplementem w jęz. obcym).

Opłatę za wydanie dyplomu należy wpłacać na na indywidualny numer konta bankowego - szczegóły.

 

3. Osoby, które wznowiły się po 1 października 2019 r.:

 • na studia na konkretny semestr,
 • na studia w celu złożenia egzaminu dyplomowego („na obronę”),

za wydanie dyplomu i suplementu płacą na takich zasadach jakby rozpoczęli studia po 1 października 2019 r., tj.:

 • nie płacą za dyplom i suplement, oraz dwa ich odpisy, wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.