Płatności

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w r. 2015/2016 wysokość opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne wynosi:

 • w przypadku wykładów - 90 zł (ryczałt);
 • w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, zajęć projektowych i laboratoryjnych - 11 zł za godzinę zajęć.

Wprowadzona zostaje opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów:

 • na studiach I stopnia - 220 zł (ryczałt);
 • na studiach II stopnia - 390 zł (ryczałt).

 

Studenci zobowiązani do wnoszenia opłat z tytułu:

 • wydania elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł
 • opłata za wydanie duplikatu legitymacji 33 zł
 • wydania indeksu – 4 zł
 • powtarzania zajęć dydaktycznych
 • wznowienia studiów

powinny wpłacać należności przelewem na indywidualny numer konta bankowego - szczegóły.

 

Za wydanie duplikatów dokumentów opłata jest zwiększana o 50% w stosunku do kosztu oryginałów.

 

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów

1. Osoby, które rozpoczęły studia po 1 października 2019 r.:

 • nie płacą za wydanie dyplomu i suplementu oraz dwóch ich odpisów, wydanych na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Osoby, które rozpoczęły studia/wznowiły się na studia przed 1 października 2019 r. i obecnie przystępują do obrony, za wydanie dyplomu i suplementu płacą na poniższych zasadach (zgodnie z art. 77 ust. 2 i 2a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.)

Opłata za wydanie dyplomu inżynierskiego i magisterskiego wynosi:

 • 60 zł (bez odpisów i suplementu w jęz. obcym),
 • 100 zł (z odpisami i suplementem w jęz. obcym).

Opłatę za wydanie dyplomu należy wpłacać na na indywidualny numer konta bankowego - szczegóły.

 

3. Osoby, które wznowiły się po 1 października 2019 r.:

 • na studia na konkretny semestr,
 • na studia w celu złożenia egzaminu dyplomowego („na obronę”),

za wydanie dyplomu i suplementu płacą na takich zasadach jakby rozpoczęli studia po 1 października 2019 r., tj.:

 • nie płacą za dyplom i suplement, oraz dwa ich odpisy, wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.