Ogłoszenie o V edycji konkursu "Mobilność Plus"

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

http://www.bip.nauka.gov.pl/mobilnosc-plus/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-v-edycja.html

 

Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35. roku życia i którzy są:

1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania:

a) pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365, tj. Dz. U. 2016 poz. 1842), albo

b) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 619, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311), albo

c) pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311), albo

2) uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Sposób, termin i miejsce składania wniosków

5.1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy, zwane dalej „wnioskodawcami”, zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich kandydatów na uczestników programu.

5.2. Środki finansowe przyznawane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” – V edycja, zwanego dalej „wnioskiem”, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5.3. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 2 stycznia 2017 r. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania zwanym dalej „OSF”, na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

5.4. Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.5.

5.5. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wydrukowane z systemu OSF, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy przesłać w jednym egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Mobilność Plus – V edycja” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministerstwem”, w terminie określonym w ust. 5.3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie w formie pisemnej zostało nadane w placówce pocztowej lub złożone w biurze podawczym ministerstwa.

5.6. W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć na jednego młodego naukowca tylko jeden wniosek.

5.7. Młodzi naukowcy będący laureatami poprzednich edycji programu „Mobilność Plus” nie mogą brać udziału w niniejszym konkursie.