Ogłoszenia o konkursach na projekty badawcze

 

 

AKTUALNE INFORMACJE O OTWARTYCH KONKURSACH NA PROJEKTY BADAWCZE SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE: PRACOWNICY - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRAC

 

 


ARCHIWUM INFORMACJI (2013):

 

Rozpoczęcie naboru w pierwszym konkursie w ramach programu INNOLOT

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozpoczęciu naboru w pierwszym konkursie w ramach programu INNOLOT.

Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa. Główny cel programu INNOLOT to zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze produktów wysokiej techniki dla sektora lotniczego.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 13 lipca 2013 roku. Więcej informacji na stronach www.ncbr.gov.pl

 


 

Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło otwarcie I konkursu w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego – Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie:

 

  • dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;
  • budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach.

 

Adresatami Przedsięwzięcia są przedsiębiorcy, organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy.

Całkowity budżet Przedsięwzięcia, uwzględniający środki publiczne oraz prywatne będzie wynosił ok. 830 mln zł, w tym kwota wkładu środków publicznych z budżetu nauki przyznanych przez Centrum na realizację projektów w ramach Przedsięwzięcia wyniesie 500 mln zł.  

Nabór wniosków będzie prowadzony od 19 marca 2013 r. do 2 maja 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące Przedsięwzięcia oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych www.ncbr.gov.pl w zakładce Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

 


 

Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2013)

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Science Council of Taiwan (NSC) ogłaszają pierwszy konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 czasu polskiego UTC+2  (18.00 czasu tajwańskiego UTC+8). Wniosek o dofinansowanie projektu (dalej: „wniosek”), może dotyczyć wyłącznie następujących obszarów tematycznych:

 

  • Neuroscience (Neurobiologia);
  • Renewable energy (Energia odnawialna);
  • Environment – water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations (Środowisko – zasoby wodne, środowiskowe systemy monitorujące, eko-innowacje).

WIęcej informacji na stronach NCBiR.

 


 

IV edycja programu LIDER (NCBiR - konkurs ogłoszony 17-12-2012)

 

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Termin naboru wniosków: 17.12.2012 r. – 15.02.2013 r.

Program adresowany jest do osób, które:

1.  nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu),

2. posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego - okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), bądź ukończone studia II stopnia,

3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

4. dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER,

5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego,

6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

 

Więcej informacji na stronie www

 

 


 

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych (NCBiR - konkurs ogłoszony 17-12-2012) 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przystąpiło do konkursu w obszarze badań klinicznych pt.: 
„European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases "

i przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów
z udziałem polskich zespołów badawczych.

Termin składania wniosków międzynarodowych (full-proposal) upłynie 21 marca 2013 r.

 

Więcej informacji na stronie www